Regulamin promocji „Polskie domeny w o12.pl”

I. Postanowienia wstępne

 1. Cel promocji: Zapoznanie się Klienta z usługą rejestracji domeny, dostarczaną przez o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000617577, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 150 PLN (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), REGON: 364413266, NIP: 6751544465 – zwaną w dalszej części o12.pl lub o12.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Obowiązki (zobowiązania) stron: o12.pl zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, a Klient do korzystania z usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, OWU, Regulaminem domen oraz innymi postanowieniami, do których odsyłają wymienione dokumenty.
 3. Definicje:
  • a) Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • b) Firma – osoba fizyczna zawierająca umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

II. Organizator promocji.

 1. Organizatorem akcji promocyjnej “Polskie domeny w o12.pl” jest o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

III. Prawne uregulowania promocji.

 1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Udział w promocji jest dobrowolny.
 3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
 4. Uczestnikiem promocji może być każdy Klient – zarówno Konsument, jak i Firma – o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadający konto w Panelu Klienta o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia usługi rejestracji domen polskich: .pl, domen .com.pl i innych polskich domen funkcjonalnych oraz domen .waw.pl i innych polskich domen regionalnych i spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności w punkcie V.1 niniejszego Regulaminu (dalej także Uczestnik lub Uczestnik promocji).

IV. Czas trwania promocji.

 1. Promocja dotyczy domen polskich: .pl, domen .com.pl i innych polskich domen funkcjonalnych oraz domen .waw.pl i innych polskich domen regionalnych, zamówionych w okresie od dnia 02.08.2023 r. do odwołania.
 2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia domeny, o której mowa w punkcie IV.1 powyżej za pośrednictwem strony internetowej o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

V. Zasady promocji.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w niniejszej promocji jest włączona zgoda lub udzielenie przez Uczestnika promocji zgody na przekazywanie informacji handlowej w chwili składania zamówienia w niniejszej promocji i zgodnie z treścią klauzuli znajdującej się w szczególności pod adresem https://o12.pl/panel/register.php, w Panelu Klienta o12.pl lub w trakcie składania zamówienia na usługę w niniejszej promocji.
 2. Wysokość rabatu przyznanego Uczestnikowi w ramach niniejszej promocji i po spełnieniu warunków wzięcia udziału w promocji stanowi różnicę pomiędzy ceną standardową rejestracji brutto wskazaną w cenniku dostępnym na stronie internetowej o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a ceną promocyjną brutto wskazaną w niniejszym Regulaminie.
 3. Rabat przyznawany jest Uczestnikom promocji z tytułu udzielenia zgody na przekazywanie informacji handlowej, zgodnie z punktem V.1 powyżej. Uczestnik promocji ma prawo do wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej przez o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rabat udzielany jest na okres trwania zgody uczestnika promocji na przekazywanie informacji handlowej, zgodnie z treścią klauzuli, o której mowa w punkcie V.1 niniejszego Regulaminu, odpowiednio proporcjonalnie do czasu tego okresu, maksymalnie na okres trwania pierwszego Okresu Abonamentowego.
 4. Wycofanie lub nieudzielenie przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych przez o12.pl w trakcie trwania promocyjnego Okresu Abonamentowego usługi może powodować utratę przez tego Klienta prawa do rabatu i powstanie obowiązku po stronie tego Klienta do uiszczenia ceny standardowej wskazanej w cenniku dostępnym na stronie internetowej o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, od dnia następującego po dniu, w którym zgoda na przesyłanie informacji handlowych została wycofana (lub też od dnia następującego po dniu, w którym o12.pl pozyskała informację o nieudzieleniu zgody).
 5. Promocja dotyczy domen polskich: .pl, domen .com.pl i innych polskich domen funkcjonalnych oraz domen .waw.pl i innych polskich domen regionalnych, zamówionych za pośrednictwem strony internetowej o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie trwania promocji na pierwszy Okres Abonamentowy, przy czym w ramach promocji Klient jest uprawniony do zamówienia:
  • a) domen polskich: .pl na pierwszy Okres Abonamentowy trwający rok w cenie promocyjnej 5 PLN netto, tj. w cenie 6,15 PLN brutto,
  • b) domen: .com.pl i innych polskich domen funkcjonalnych na pierwszy Okres Abonamentowy trwający rok w cenie promocyjnej 5 PLN netto, tj. w cenie 6,15 PLN brutto,
  • c) domen: .waw.pl i inne polskich domen regionalnych na pierwszy Okres Abonamentowy trwający rok w cenie promocyjnej 5 PLN netto, tj. w cenie 6,15 PLN brutto.
  • Liczba usług w promocji opisanej w pkt V.5. lit. a-c powyżej jest nielimitowana.
 6. W przypadku każdorazowego przeniesienia domeny, zarejestrowanej w ramach promocji opisanej w punkcie V.5. do innego usługodawcy, przed upływem okresu, na jaki została zamówiona usługa w ramach promocji, Klient będzie zobowiązany do dokonania na rzecz o12.pl zapłaty kary umownej w wysokości odpowiadającej wysokości ceny standardowej (wskazanej w cenniku dostępnym na stronie internetowej o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), za okres od dnia następującego po dniu przeniesienia domeny do innego usługodawcy, do dnia w którym zakończyłby się Okres Abonamentowy usługi zamówionej w ramach promocji.
 7. Przeniesienie domeny zarejestrowanej w ramach niniejszej promocji do innego Panelu Klienta jest możliwe o ile Klient, do którego przenoszona jest domena, może skorzystać z niniejszej promocji.
 8. Ceny promocyjne netto dotyczą Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Do cen wskazanych powyżej należy doliczyć należny podatek VAT.
 9. Ceny promocyjne brutto dotyczą Klientów będących Konsumentami.
 10. Wybór domeny w promocji dokonywany jest w procesie zamówienia.
 11. Przedłużenie Okresu Abonamentowego usługi zamówionej w promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
 12. Korzystanie z usługi zamówionej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Ogólnych Warunkach Umów oraz Regulaminie domen.
 13. Konsument utraci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku udzielenia wyraźnej zgody na rejestrację domeny przed upływem 14 dni od daty prawidłowo złożonego zamówienia i przyjęcia do wiadomości, że w przypadku wykonania rejestracji utraci on prawo do odstąpienia od umowy.
 14. Wszelkie warunki promocyjne, upusty oraz rabaty przewidziane w Regulaminie mają zastosowanie jedynie do Klienta zawierającego umowę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i posiadającego numer IP wskazujący na przebywanie w chwili zawarcia umowy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz posiadającego adres zamieszkania lub siedziby na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Za zawarcie umowy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w szczególności nie uznaje się złożenia przez Klienta oświadczenia woli przy użyciu innego IP za pomocą VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) sieci proxy lub innego rozwiązania informatycznego pozwalającego na zmianę geolokalizacji adresu IP.

VI. Pozostałe

 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umów, w szczególności w zakresie dotyczącym warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również postępowania reklamacyjnego. Ogólne warunki umów dostępne są pod adresem: https://o12.pl/dokumenty/ogolne-warunki-umow.
 2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia usługi za pośrednictwem strony internetowej o12.pl.
 3. Regulamin w wersji z dnia 02.08.2023 r.
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
bok@o12.pl
814 511 511