Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

PAYPAL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Numer NIP 5252406419, REGON: 14110822500000 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000289372,

DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka, nr 72, 30-552 Kraków, Numer NIP 6342661860, REGON: 24077025500000 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia W Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700791,

European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Bruksela, Belgia,

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy (NASK), Warszawa, ul. Kolska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000012938,

nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.600.000,00 PLN,

Sylwia Wierońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DINFO-SYSTEMY INTERNETOWE Sylwia Wierońska, ul. Mostowa 5, 43 – 300 Bielsko Biała, NIP: 9371744805, REGON: 072736742,

Consulting Service sp. z o.o. ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 7 lokal U3, 02-796 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS 0000472592, NIP: 5213652580, REGON: 146792077, kapitał zakładowy: 225 300,00 PLN,

Whois Data Protection Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000351164, REGON: 121128870, NIP: 6751427096,

NCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000553208, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 PLN, REGON: 12322541300000, NIP: 6751508819,

NetArt Registrar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000532637, numer REGON 120764285, NIP: 6751398383 o kapitale zakładowym 650 000 PLN,

3 X R sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96 /98, 81-451 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000329885, wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 PLN, REGON: 220775305, NIP: 5862237116.

Odbiorcami Twoich danych osobowych w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie mogą być:

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Los Angeles, 12025 Waterfront Drive, Suite 300, CA 90094-2536, USA,

Whois Privacy Protection Service, Inc., PO Box 639, Kirkland, WA 98083, USA,

OnlineNic Inc. 821 Marina Village Parkway, Alameda, CA 94501,USA,

Enom INC, 5808 Lake Washington Blvd. Ste. 300 Kirkland, WA 98033, USA,

Tucows Inc. Toronto Headquarters 96 Mowat Avenue Toronto, ON M6K 3M1 Canada

Informujemy Cię, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii, co do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych reprezentowanego przez Stany Zjednoczone lub Kanadę.

Odbiorcami Twoich Danych osobowych w Chinach może być:

Domain ID Shield Service Co., Limited., a corporation registered in Hong Kong.

Informujemy Cię, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii, co do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych reprezentowanego przez Chińską Republikę Ludową.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub usług przez o12.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy, niż wskazany w zdaniu poprzednim, następuje wyłącznie w celu realizacji przez o12.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Masz prawo do żądania od o12.pl dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Ci prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe, w tym również przysługuje Ci prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzieliłeś zgody w przypadku kiedy była niezbędna), a sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Jeżeli zgłosiłeś żądanie ograniczenia przetwarzania, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych bez Twojej zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaniesz poinformowany.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Masz prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne;
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Możesz żądać od nas, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez o12.pl. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez o12.pl.

Informujemy Cię również o tym, że na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Cookies.

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
bok@o12.pl
814 511 511