Ogólne Warunki Umów

I. Postanowienia wstępne

 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez o12.pl sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000617577 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 150 PLN (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), REGON: 364413266, NIP: 6751544465 – zwaną w dalszej części o12.pl.
 2. Klientem jest podmiot zawierający z o12.pl umowę o świadczenie usługi.
 3. Konsument to Klient zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Abonentem jest podmiot, na rzecz którego jest albo ma zostać zarejestrowana domena internetowa.
 5. Regulaminy oznaczają wzorce umowne dla poszczególnych usług, których zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z tych usług.
 6. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Dostępność Usługi to widzialność usługi na pierwszym routerze poza siecią o12.pl. Gwarancja Dostępności Usługi dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez o12.pl oraz infrastruktury sieciowej o12.pl. W czas Dostępności Usługi wliczane są przerwy dotyczące obsługi i konserwacji systemu.
 8. Okres Abonamentowy to okres czasu, na który usługa udostępniana jest Klientowi, przy czym nie dłuższy niż określony w cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi. Okres Abonamentowy to maksymalny okres czasu na wykorzystanie parametrów usługi określonych w specyfikacji usługi, jeżeli takie parametry dla danej usługi zostały określone.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Treść umowy między o12.pl a Klientem wyznaczają każdorazowo OWU, odpowiednie Regulaminy oraz, jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacje, parametry bezpieczeństwa i inne dokumenty, o których mowa w Regulaminach. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, które dotyczą zamówionej usługi i je akceptuje bez zastrzeżeń.
 11. Wszelkie pojęcia zdefiniowane w OWU mają to samo znaczenie w Regulaminach chyba, że co innego wynika z zapisów Regulaminów.
 12. Do korzystania z usług świadczonych przez o12.pl niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji aktualnej lub inną równorzędną przeglądarkę internetową.
 13. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 14. Klient nie będący Konsumentem wyraża zgodę na wykorzystywanie przez o12.pl jego danych w celach promocji, reklamy i badania rynku a także zgodę na wykorzystywanie jego znaków firmowych w listach referencyjnych chyba, że zgłosi przeciwne zastrzeżenie.

II. Panel Klienta

 1. W celu zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez o12.pl na rzecz Klienta niezbędne jest założenie przez Klienta konta w systemie informatycznym udostępnionym przez o12.pl zwanym w dalszej części Panelem Klienta.
 2. Klient, zakładając konto w Panelu Klienta, wskazuje login i hasło służące do korzystania z Panelu Klienta. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Panelu Klienta osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia hasła. o12.pl zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych w Panelu Klienta przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym użyciem Panelu Klienta.
 3. Klient zakładając konto w Panelu Klienta w serwisie o12.pl otrzymuje możliwość dysponowania nadpłatami, rozumianymi jako środki do wykorzystania przez Klienta, poprzez dyspozycje wydane z poziomu Panelu Klienta lub poprzez zgłoszenie przesłane z kontaktowego adresu e-mail podanego w Panelu Klienta. Nadpłaty mogą być wykorzystane na opłacenie usługi w serwisie o12.pl bądź przelane na rachunek bankowy Klienta w Polsce. o12.pl zastrzega sobie prawo odmowy przelania nadpłat, jeżeli koszty bankowe przewyższają nadpłatę, której przelanie zleca Klient. Przelanie nadpłaty na rachunek bankowy Klienta w Polsce odbywa się w terminie do 30 dni od dnia złożenia dyspozycji przez Klienta. Klient wyraża zgodę na dokonanie przez o12.pl potrącenia wymagalnych wierzytelności o12.pl z tytułu kar umownych określonych Regulaminami zaakceptowanymi przez Klienta z niewymagalnymi wierzytelnościami Klienta wynikającymi z nadpłat.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień OWU lub Regulaminów świadczenia poszczególnych usług obowiązujących w o12.pl, którymi Klient jest związany, a także parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji obowiązujących dla danej usługi, w szczególności w przypadku wykorzystywania usług o12.pl do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, o12.pl może zablokować świadczone usługi albo zawiesić dostęp do konta w Panelu Klienta.
 5. o12.pl zastrzega sobie prawo usunięcia konta w Panelu Klienta, w którym przez okres 3 ostatnich miesięcy nie było żadnej aktywnej usługi.

III. Dane osobowe

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta w Panelu Klienta. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne, o12.pl ma prawo usunąć konto w Panelu Klienta wraz z zamówionymi za jego pomocą usługami i wypowiedzieć tym samym wszystkie łączące ją z Klientem umowy dotyczące usług zamówionych w ramach tego konta. Przed wypowiedzeniem umów o12.pl wezwie Klienta do poprawienia lub uzupełnienia danych wysyłając stosowne wezwanie na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Klienta.
 2. o12.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta oraz użytkownika subkonta niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta w Panelu Klienta jest dobrowolne. Zakładając subkonto Klient oświadcza, że posiada zgodę użytkownika subkonta na upoważnienie o12.pl do przetwarzania danych osobowych użytkownika subkonta.
 3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. o12.pl ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta następującym podmiotom:
  1. nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000594747, numer REGON 120805512, o kapitale zakładowym 57 600 000,00 zł,
  2. NetArt Registrar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000532637, numer REGON 120764285, o kapitale zakładowym 650 000 zł,
   oraz
  3. PayPal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000289372, REGON 141108225, o kapitale zakładowym 506 500 zł,
  4. Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000296790, REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000 zł. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być również podmioty wskazane pod tym adresem: https://o12.pl/rodo
 5. Przetwarzanie przez podmioty wymienione w pkt. III. 4 danych osobowych Klienta jest dobrowolne lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej.
 6. Klientowi przysługuje prawo do sprostowania jego danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe, w tym również Klientowi przysługuje prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 7. Klientowi przysługuje prawo do żądania niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Klient cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
  3. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych;
  4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez o12.pl lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach gdy:
  1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający o12.pl na sprawdzenie prawidłowości tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielono zgody na przetwarzanie danych w przypadku kiedy była ona niezbędna), a Klient sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. o12.pl nie potrzebuje już danych osobowych Klienta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Klient wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania jego danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie o12.pl są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta.
 9. Jeżeli Klient zgłosił żądanie ograniczenia przetwarzania, o12.pl nie będzie przetwarzać jego danych osobowych bez zgody Klienta, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia Klient zostanie poinformowany.
 10. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu o12.pl nie będzie przetwarzać jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 11. Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył o12.pl, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony o12.pl, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne;
   oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 12. Klient może żądać, aby, w przypadku, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, jego dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 13. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i będących Konsumentami o12.pl ma prawo zażądać dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adresu zamieszkania (jeśli występuje). Klient przed dostarczeniem w/w kopii zobowiązany jest zamazać wszelkie inne dane znajdujące się na dostarczanym dokumencie, a w szczególności: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost. W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zamazania zbędnych danych Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które udostępnił o12.pl.
 16. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami o12.pl ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych dokumentów poświadczających status prawny Klienta.
 17. Wezwanie, o którym mowa w pkt. III. 15 i III.16 o12.pl prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Klienta.
 18. Klient na żądanie o12.pl ma obowiązek przedstawić kopie dokumentów, o których mowa w pkt. III. 15 i III. 16 w ciągu dziesięciu dni od daty wezwania do przesłania kopii dokumentów.
 19. Klient, akceptując OWU, oświadcza, że został poinformowany oraz poinformował użytkownika o prawach opisanych w pkt. III. 6 – III. 14.

IV. Obowiązki i odpowiedzialność o12.pl

 1. o12.pl zobowiązana jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami o12.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na skutek wystąpienia Siły Wyższej lub innej okoliczności, za którą o12.pl zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie ponosi,
  2. utraconych przez Klienta korzyści,
  3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona,
  4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
  5. skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi,
  6. skutków wykorzystania pobranych przez Klienta z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od o12.pl,
  7. skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
  8. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,
  9. niedostarczenia wiadomości skierowanych do Klienta lub Użytkowników lub wysyłanych przez te osoby w przypadkach, gdy wiadomości te stanowią niezamówioną informację handlową lub w innych przypadkach blokady dostarczania wiadomości, wskazanych w specyfikacji danej usługi.
 3. Odpowiedzialność o12.pl względem Klienta w związku ze świadczoną na jego rzecz usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczenia tej usługi.
 4. Postanowienia OWU, o których mowa w pkt. IV. 2. b, c oraz pkt. IV.3, nie znajdują zastosowania do umowy zawartej z Konsumentem.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do informowania o12.pl o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów.
 2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności za usługi.
 3. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych w celu zamawiania usług.
 4. Klient zobowiązany jest naprawić o12.pl wszelkie szkody jakie o12.pl poniesie w związku z korzystaniem przez Klienta ze świadczonej mu usługi z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.
 5. Klient zobowiązuje się do współdziałania z o12.pl w ewentualnych sporach sądowych oraz pozasądowych z osobami trzecimi, które będą dochodziły odpowiedzialności o12.pl w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Klienta.
 6. Klient nie ma prawa przetwarzać danych osobowych w ramach usługi świadczonej przez o12.pl, za wyjątkiem postanowienia pkt V.7.
 7. Klient będący przedsiębiorcą w ramach usługi świadczonej przez o12.pl może przetwarzać dane osobowe jedynie w wypadku zawarcia z o12.pl umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VI. Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze świadczonych usług w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze korzystania z usługi, a w szczególności o bezprawnym charakterze danych przechowywanych przez Klienta na udostępnionej powierzchni dysku, o12.pl ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
 3. W przypadku uzyskania przez o12.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z OWU lub Regulaminem bądź niezgodnie z przepisami prawa, o12.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez osoby trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
 5. Klient oświadcza, że na wszelkie elementy dostarczone przez Klienta na potrzeby realizacji przez o12.pl na jego rzecz usług, w przypadku których dostarczenie takich elementów jest konieczne (w szczególności utwory graficzne, dźwiękowe i utwory literackie), Klient posiada stosowne licencje lub inne uprawnienia. o12.pl zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do złożenia oświadczenia na piśmie lub w innej formie co do zakresu takich uprawnień. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości o12.pl przysługuje prawo odmowy wykorzystania dostarczonych elementów.

VII. Dostępność Usługi

 1. W celu świadczenia usługi z należytą starannością, o12.pl ma prawo do dokonywania aktualizacji oprogramowania na serwerach, za pomocą których świadczona jest usługa.
 2. o12.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje Klienta.
 3. W przypadku, gdy Regulamin danej usługi tak stanowi, o12.pl gwarantuje Dostępność tej Usługi w trakcie trwania jej Okresu Abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego Okresu Abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, o12.pl, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia Okresu Abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. o12.pl nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za Dostępność Usługi w przypadku usług świadczonych na rzecz Klientów nie będących Konsumentami.

VIII. Płatności

 1. Opłata tytułem świadczenia usługi ustalana jest zgodnie z cennikiem usługi znajdującym się na stronach internetowych o12.pl, obowiązującym w chwili zamówienia usługi chyba, że poszczególne Regulaminy stanowią co innego powinna zostać wniesiona przed upływem terminu wskazanego w powiadomieniu wysłanym w drodze wiadomości e-mail (w przypadku usług zamówionych za pośrednictwem serwisów domenyonline.pl i netlook.pl) lub przed upływem terminu wskazanego w proformie (w przypadku usług zamówionych za pośrednictwem serwisu o12.pl). Wnoszone opłaty są niepodzielne i rozliczane są w Okresach Abonamentowych chyba, że co innego wynika z oferty świadczenia danej usługi.
 2. o12.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na ceny usług zamówionych przed zmianą.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez o12.pl rachunek bankowy. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez o12.pl rachunek bankowy, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru zamówienia lub tytułu płatności lub numeru proformy. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
 4. Faktura tytułem świadczenia usługi wystawiana jest na dane Klienta podane w Panelu Klienta. Faktura wystawiana jest w terminie do 14 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie o12.pl. Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, faktura zostanie przesłana w drodze wiadomości e-mail.
 5. W przypadku dokonywania płatności za usługi o12.pl koszty bankowe transakcji pokrywa Klient.
 6. Zwroty wpłat dokonywanych w serwisie o12.pl będą przekazywane do nadpłat w Panelu Klienta. Zwroty wpłat dokonywane w serwisach netlook.pl i domenyonline.pl będą przekazywane na numer rachunku bankowego, z którego opłata została uiszczona, chyba że Klient pisemnie wskaże inny numer rachunku bankowego, na który zwrot ma być wykonany.
 7. Datą Zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym o12.pl.

IX. Przedłużanie Okresu Abonamentowego

 1. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego o12.pl poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usługi na kolejny Okres Abonamentowy przesyłając jednocześnie proformę tytułem przedłużenia.
 2. Klient dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez o12.pl w wiadomości e-mail lub fakturze proforma tytułem świadczenia usługi, na kolejny Okres Abonamentowy.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy przed upływem terminu wskazanego w wiadomości e-mail, a w przypadku jego braku, nie później niż 7 dni przed upływem Okresu Abonamentowego.
 4. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia tej usługi, cennika oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminach, i tym samym przedłużana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.
 5. Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym o12.pl tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.
 6. Brak wpłaty na rachunku bankowym o12.pl tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym do ostatniego dnia bieżącego Okresu Abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do usługi począwszy od następnego dnia po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego. Klient wyraża zgodę na przechowanie danych zgromadzonych w ramach usługi i usług dodatkowych przez okres kolejnych 30 dni.
 7. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego o12.pl odnotuje wpłatę na rachunku bankowym tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.
 8. Brak wpłaty na rachunku bankowym o12.pl tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego skutkować będzie usunięciem usługi oraz usług dodatkowych zamówionych do tej usługi wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi i usług dodatkowych.
 9. W przypadku przekroczenia parametrów usługi Okres Abonamentowy usługi zostaje skrócony do daty przekroczenia tych parametrów. Usługa aktywowana jest na Okres Próbny rozpoczynający się od dnia przekroczenia parametrów, a okres trwania umowy przedłużony zostaje o okres 14 dni od daty przekroczenia tych parametrów. Kolejny Okres Abonamentowy liczony jest od daty przekroczenia parametrów usługi i o12.pl wystawi proformę tytułem świadczenia usługi od tej daty.
 10. Jeżeli w czasie Okresu Próbnego o12.pl uzyska wpłatę tytułem świadczenia usługi, czas świadczenia usługi zostanie przedłużony do końca kolejnego Okresu Abonamentowego.
 11. Brak wpłaty na rachunku bankowym o12.pl tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym w ciągu 14 dni od daty przekroczenia parametrów powoduje zablokowanie dostępu do usługi 15 dnia na kolejnych 7 dni. Jeżeli w tym czasie o12.pl odnotuje wpłatę na swoim rachunku bankowym tytułem świadczenia usługi, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas świadczenia usługi zostanie przedłużony do końca kolejnego Okresu Abonamentowego. Jeżeli o12.pl nie odnotuje w tym czasie wpłaty, usługa oraz usługi dodatkowe zamówione do tej usługi wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi zostaną usunięte a umowy o świadczenie tej usługi i usług dodatkowych ulegną rozwiązaniu.

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do o12.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny o12.pl i określać:
  1. dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta;
  2. usługę, której reklamacja dotyczy;
  3. zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
  4. okoliczności uzasadniające reklamację;
  5. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją.
 2. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie.
 3. o12.pl obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia Ogólne Warunki Umów dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz o12.pl przez osoby trzecie, o12.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów.
 4. Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko o12.pl przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego.

XI. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z o12.pl, w terminie do 14 dni od jej zawarcia, poprzez wysłanie uzupełnionego i podpisanego formularza odstąpienia na adres korespondencyjny o12.pl, którego wzór dostępny jest na stronie https://www.o12.pl.
 2. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu na skutek nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami OWU.
 3. o12.pl uprawniona będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi w przypadku gdy Klient naruszy postanowienia umowy.
 4. o12.pl ma ponadto prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi i rozwiązać umowę o świadczenie tej usługi, jeżeli:
  1. Klient będzie korzystał z usługi niezgodnie z parametrami lub przeznaczeniem określonymi w regulaminach poszczególnych usług,
  2. Klient będzie działał na szkodę o12.pl, innych klientów o12.pl lub użytkowników sieci Internet,
  3. Klient w ramach usługi świadczonej przez o12.pl będzie przetwarzał dane osobowe bez umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z o12.pl.
 5. Przed zaprzestaniem świadczenia usług, o12.pl wezwie Klienta będącego Konsumentem za pomocą poczty elektronicznej do zaprzestania naruszeń wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 24 godziny.
 6. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia OWU są postanowieniami ogólnymi a kwestie nimi regulowane mogą być regulowane odmiennie przez postanowienia szczegółowe zawarte w Regulaminach.
 2. o12.pl zastrzega sobie prawo zmian OWU oraz poszczególnych Regulaminów z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz o12.pl niezbędnych do świadczenia usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych o12.pl z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej o12.pl, zmiana firmy, jak również zmiany podyktowane zmianami prawa, które nie wpływają na specyfikację, jakość oraz sposób świadczenia usługi, nie stanowi zmiany umowy. O zmianach o12.pl poinformuje Klienta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez o12.pl o zmianach. Termin ten dla Klienta nie będącego Konsumentem wynosi 7 dni.
 3. Oferta, o której mowa w pkt. XII. 2, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów.
 4. W przypadku skutecznego złożenia oferty o12.pl ma prawo do:
  1. przyjęcia takiej oferty za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
  2. odrzucenia takiej oferty i dalszego świadczenia usługi na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego Okresu Abonamentowego usługi. o12.pl poinformuje Klienta drogą pisemną o zajętym stanowisku co do złożonej oferty.
 5. Do umowy pomiędzy Klientem a o12.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a o12.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby o12.pl. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba o12.pl.
  Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba o12.pl.
 7. OWU w wersji z dnia 18.07.2022 r.
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
bok@o12.pl
814 511 511