Zaufali nam

Big Cyc

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

U nas jesteś bezpieczny

website security

Regulamin usługi serwera

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin oznacza Regulamin usługi serwera oraz dokumenty, do których odsyła ten regulamin, tj. cennik, specyfikację usługi i parametry bezpieczeństwa oraz Ogólne Warunki Umów.
 2. Usługa serwera to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług wyspecyfikowanych na stronach WWW o12.pl oraz zgodnych z parametrami bezpieczeństwa zamieszczonymi na stronach WWW o12.pl pod adresami http://o12.pl/hosting oraz http://o12.pl/hosting/parametry-bezpieczenstwa. Opłata tytułem  świadczenia usługi serwera ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach WWW o12.pl pod adresem internetowym http://o12.pl/hosting/cennik-hostingu
 3. Usługa serwera świadczona jest w ramach pakietów uzależnionych specyfikacją oraz parametrami bezpieczeństwa, o których mowa w pkt I. 2.
 4. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów.

II. Zamawianie usługi serwera.

 1. Zamówienie usługi serwera polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku zamówienia usługi.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a o12.pl o świadczenie usługi serwera na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania Okresu Abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
 3. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) Klient  oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 4. o12.pl zobowiązuje się do aktywowania usługi serwera na warunkach określonych w prawidłowo złożonym zamówieniu usługi serwera oraz do wystawienia proformy tytułem utrzymania usługi.
 5. Usługa serwera aktywowana jest na 14-dniowy Okres Próbny liczony od daty zamówienia usługi. Klient będący Konsumentem oświadcza, że żąda aktywacji usługi przed upływem 14 dni od daty prawidłowego złożenia zamówienia.
 6. Limit transferu możliwy do osiągnięcia w trakcie trwania Okresu Próbnego mierzony na warstwie IP w kierunku z i do usługi nie może przekroczyć 10GB danych. Limit powierzchni dyskowej do wykorzystania w trakcie trwania Okresu Próbnego to 30 GB. o12.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu wysyłanych wiadomości email przy wykorzystaniu usługi serwera, ograniczając liczbę wiadomości email do 50 dziennie w trakcie trwania Okresu Próbnego. o12.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitów parametrów usługi wiążących w trakcie trwania Okresu Próbnego wskazanych w parametrach bezpieczeństwa, o których mowa w pkt. I.2.

III. Zmiana pakietu.

 1. W trakcie bieżącego Okresu Abonamentowego Klient za dodatkową opłatą może zmienić dotychczasowy pakiet na pakiet o wyższej cenie, o ile taki istnieje i jest wskazany w specyfikacji usługi.
 2. Zmiana pakietu na pakiet o wyższej cenie jest możliwa po zgłoszeniu zmiany poprzez dyspozycję w Panelu Klienta. o12.pl wystawi Klientowi proformę obejmującą różnicę pomiędzy ceną wyższego pakietu a opłatą uiszczoną przez Klienta za usługę, proporcjonalnie do liczby dni pozostałych Klientowi do końca bieżącego Okresu Abonamentowego. Zmiana dokonywana jest po odnotowaniu wpłaty na koncie o12.pl tytułem utrzymania usługi w ramach pakietu o wyższej cenie.
 3. Zmiana pakietu na pakiet o niższej cenie jest możliwa po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego i jedynie po dostosowaniu usługi przez Klienta do parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji przewidzianych dla pakietu o niższej cenie.

IV. Dostępność Usługi.

 1. o12.pl gwarantuje Dostępność Usługi w trakcie trwania Okresu Abonamentowego na poziomie określonym w Ogólnych Warunkach Umów.


V. Korzystanie z usługi.

 1. 1. Klient oświadcza, że:
  1. nie będzie korzystał z serwera niezgodnie z jego przeznaczeniem i określonymi parametrami,
  2. nie będzie wykorzystywał serwera jako repozytorium danych w szczególności jako serwera lustrzanego innego serwera służącego do przechowywania danych,
  3. nie będzie uruchamiał procesów działających w tle w sposób ciągły, w szczególności takich,  których jedynym celem będzie pobieranie danych z sieci Internet na serwer z sieci peer2peer, peer2mail lub innych sieci służących do rozpowszechniania danych,
  4. nie będzie wykorzystywał serwera do wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam),
  5. będzie posiadał niezbędne uprawnienia do korzystania z zainstalowanego we własnym zakresie oprogramowania na serwerze,
  6. nie będzie wykorzystywał serwera do atakowania bądź zakłócania pracy innych serwerów znajdujących się w sieci Internet lub sieci nazwa.pl (np. ataki typu DOS),
  7. nie będzie wykorzystywał serwera do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych,
  8. nie będzie umieszczał na serwerze elementów (np. plików danych lub graficznych) wykorzystywanych przez inne serwisy nie utrzymywane na serwerze Klienta,
  9. nie będzie wykorzystywał usługi serwera do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym lub do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Usługa serwera może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają ze Strefy Klienta zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów. Warunkiem świadczenia usługi przez o12.pl na rzecz Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta Ogólnych Warunków Umów.
 2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie usługi serwera mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umów.
 3. Regulamin w wersji z dnia 28.12.2017 r.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2018