Regulamin usługi serwera

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin usługi serwera oraz dokumenty, do których odsyła ten regulamin, tj. cennik, specyfikację usługi i parametry bezpieczeństwa oraz Ogólne Warunki Umów.
 2. Usługa serwera to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług wyspecyfikowanych na stronach WWW o12.pl, oraz zgodnych z parametrami bezpieczeństwa zamieszczonymi na stronach WWW o12.pl pod adresami https://o12.pl/hosting oraz https://o12.pl/hosting/parametry-bezpieczenstwa. Opłata tytułem świadczenia usługi serwera ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach WWW o12.pl pod adresem internetowym https://o12.pl/hosting/cennik-hostingu.
 3. Usługa serwera świadczona jest w ramach pakietów uzależnionych specyfikacją oraz parametrami bezpieczeństwa, o których mowa w pkt I. 2.
 4. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów.

II. Zamawianie usługi serwera

 1. Zamówienie usługi serwera polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku zamówienia usługi.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a o12.pl o świadczenie usługi serwera na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania Okresu Abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
 3. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej), Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 4. Firma o12.pl zobowiązuje się do wystawienia proformy tytułem utrzymania usługi oraz aktywowania usługi serwera po odnotowaniu wpłaty na koncie o12.pl tytułem zamówienia usługi na warunkach określonych w prawidłowo złożonym zamówieniu usługi serwera.
 5. Usługa serwera aktywowana jest po odnotowaniu wpłaty na koncie o12.pl tytułem zamówienia usługi na czas trwania Okresu Abonamentowego. Klient będący Konsumentem oświadcza, że żąda aktywacji usługi przed upływem 14 dni od daty prawidłowego złożenia zamówienia.

III. Zmiana pakietu

 1. W trakcie bieżącego Okresu Abonamentowego Klient za dodatkową opłatą może zmienić dotychczasowy pakiet na pakiet o wyższej cenie, o ile taki istnieje i jest wskazany w specyfikacji usługi.
 2. Zmiana pakietu na pakiet o wyższej cenie jest możliwa po zgłoszeniu zmiany poprzez Dyspozycję w Panelu Klienta. Firma o12.pl wystawi Klientowi proformę obejmującą różnicę pomiędzy ceną wyższego pakietu a opłatą uiszczoną przez Klienta za usługę, proporcjonalnie do liczby dni pozostałych Klientowi do końca bieżącego Okresu Abonamentowego. Zmiana dokonywana jest po odnotowaniu wpłaty na koncie o12.pl tytułem utrzymania usługi w ramach pakietu o wyższej cenie.
 3. Zmiana pakietu na pakiet o niższej cenie jest możliwa po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego i jedynie po dostosowaniu usługi przez Klienta do parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji przewidzianych dla pakietu o niższej cenie.

IV. Dostępność Usługi

 1. o12.pl gwarantuje Dostępność Usługi w trakcie trwania Okresu Abonamentowego na poziomie określonym w Ogólnych Warunkach Umów.

V. Korzystanie z usługi

 • Klient oświadcza, że:
  • nie będzie korzystał z serwera niezgodnie z jego przeznaczeniem i określonymi parametrami,
  • nie będzie wykorzystywał serwera jako repozytorium danych, w szczególności jako serwera lustrzanego innego serwera służącego do przechowywania danych,
  • nie będzie uruchamiał procesów działających w tle w sposób ciągły, w szczególności takich, których jedynym celem będzie pobieranie danych z sieci Internet na serwer z sieci peer2peer, peer2mail lub innych sieci służących do rozpowszechniania danych,
  • nie będzie wykorzystywał serwera do wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam),
  • będzie posiadał niezbędne uprawnienia do korzystania z zainstalowanego we własnym zakresie oprogramowania na serwerze,
  • nie będzie wykorzystywał serwera do atakowania bądź zakłócania pracy innych serwerów znajdujących się w sieci Internet lub sieci o12.pl (np. ataki typu DOS),
  • nie będzie wykorzystywał serwera do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych,
  • nie będzie umieszczał na serwerze elementów (np. plików danych lub graficznych) wykorzystywanych przez inne serwisy nie utrzymywane na serwerze Klienta,
  • nie będzie wykorzystywał usługi serwera do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym lub do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Usługa serwera może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają z Panelu Klienta zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów. Warunkiem świadczenia usługi przez o12.pl na rzecz Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta Ogólnych Warunków Umów.
 2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie usługi serwera, mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umów.
 3. Regulamin w wersji z dnia 06.08.2018 r.
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
bok@o12.pl
814 511 511