Zaufali nam

SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Regulain Rejestracji i Utrzymania Domen - Archiwum

Postanowienia zawarte w Regulaminie rejestracji i utrzymania domen wykonywanych przez firmę PROT Profesjonalne Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, zarejestrowaną  w  rejestrze  przedsiębiorców  prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa-Śródmieścia  Wydział  XI  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS: 0000617577. Telefon kontaktowy 81 4 511 511.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Podstawą korzystania z usług firmy PROT Profesjonalne Technologie Sp. z o.o. zwanej dalej Usługodawcą lub Operatorem jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu świadczenia Usług. Regulamin ten wraz dodatkowymi załącznikami ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), a PROT Profesjonalne Technologie Sp. z o.o. oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia na usługę rejestracji domeny jest złożenie przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że udziela zgody PROT Profesjonalne Technologie Sp. z o.o. na wykonywanie wobec NASK wszelkich czynności, a w tym czynności prawnych, dotyczących rejestracji i utrzymywania nazwy domeny, a w tym danych dotyczących abonenta, a w szczególności: rejestrację nazwy domeny, zmianę abonenta nazwy domeny, usunięcie nazwy domeny, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy domeny oraz świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi abonenta służącymi do korzystania z utrzymywania powyższej nazwy domeny na rzecz PROT Profesjonalne Technologie Sp. z o.o.
 3. Wszystkie podmioty świadczące własne usługi internetowe na bazie infrastruktury prot zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Klientów korzystających z tych usług o warunkach korzystania z nich.
 4. Na życzenie Usługobiorcy może zostać sporządzona i podpisana umowa, której nieodłączną częścią będzie niniejszy regulamin.
 5. prot zapewnia, że działa i świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Usługodawca może przechowywać oraz przetwarzać następujące dane osobowe Klienta oraz Abonenta niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy współpracy, które Abonent / Klient zobowiązuje się podać zgodnie z prawdą:
  1. nazwisko i imiona usługobiorcy lub pełną nazwę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  2. numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych
  3. numer identyfikacyjny NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  4. adres zameldowania lub adres prowadzenia działalności
  5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności
  6. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy
  7. adresy elektroniczne Usługobiorcy
  8. imię i nazwisko przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  9. numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej
 7. Zarówno Klient jak i Abonent ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu usługi. Jednocześnie zobowiązuje się Klienta do zapewniania abonentowi takiej możliwości.
 8. Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Klienta/Abonenta.
 9. prot na podstawie obowiązujących umów ma prawo przekazać dane poniżej wymienionym podmiotem w celu wykonania usługi:
  1. NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa), dane dotyczące wyłącznie domen w strefie .pl
  2. Dinfo SI (Dinfo Systemy Internetowe Sylwia Wierońska, ul. Barlickiego 15, 43- 300 Bielsko Biała), dane dotyczące zarówno domen w strefie .pl jak i globalnych - bezpośredni Partner NASK, Onlinenic oraz Key-Systems GmbH
  3. Onlinenic (OnlineNIC INC, 36 Newell St., San Francisco, CA 94133, USA), dane dotyczące wyłącznie domen globalnych
  4. eNom Headquarters, 5808 Lake Washington Blvd. Ste. 300 Kirkland, WA 98033 USA
 10. Klient składając wniosek o rejestrację domeny dla abonenta oświadcza, że przekazał informacje o przechowywanych danych przez prot oraz prawie Klienta do wglądu oraz ich zmiany. prot zobowiązuje się jednocześnie do zachowania poufności podanych przez Abonenta na podstawie zawartej umowy z Dinfo SI, NASK, eNom.
 11. Opis użytych w regulaminie pojęć:
  1. domena internetowa - ciąg znaków dostępnych do rejestracji w ramach usług świadczonych przez danego rejestratora z rozszerzeniem przez niego udostępnianym.
  2. rejestrator - podmiot odpowiedzialny za rejestrację domen, zarządzający plikiem strefy dla niej (np. NASK, Internic).
  3. NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, rejestrator domen w strefie .pl (.pl, domeny funkcjonalne np.com.pl, domeny regionalne np.waw.pl)
  4. Onlinenic - rejestrator domen globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz)
  5. Key-Systems GmbH - rejestrator domen globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz) oraz krajowych (.ac (Wyspa Wniebowstšpienia), .at (Austria), .be (Belgia), .cc (Wyspy Kokosowe), .cn (Chiny), .de (Niemcy), .fm (Mikronezja), .in (Indie), .jp (Japonia), .it (Włochy), .ru (Rosja), .sc (Seszele), .se (Szwecja), .tv (Tuvalu), .co.uk (Wielka Brytania), .us (USA).)
  6. eNom - rejestracja domen globalnych oraz międzynarodowych
  7. Dinfo SI - bezpośredni Partner NASK w zakresie rejestracji domen internetowych w strefie .pl, obsługujący w tym zakresie dużych dostawców usług hostingowych
  8. rejestracja domeny - umieszczenie nazwy domeny w odpowiednim dla niej pliku strefy wraz z przypisanymi do niej adresami nameserverów
  9. Abonent - właściciel domeny, podmiot na rzecz którego domena jest rejestrowana
  10. Klient - podmiot zgłaszający nazwę domeny do rejestracji w imieniu abonenta, któremu prot będzie wystawiać faktury za rejestrację i utrzymanie zgłaszanej domeny, Klient może być jednocześnie Abonentem.
  11. Whois - baza danych dostępna przez WWW umożliwiająca sprawdzenie danych abonenta domeny
 12. Rejestracja domeny odbywa się na podstawie:
  1. zgłoszenia jej nazwy wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi abonenta ze strony internetowej o12.pl, prot.pl lub prothost.pl
  2. pełnomocnictwa udzielonego przez Abonenta domeny do reprezentowania go przed NASK przez Dinfo SI (w przypadku gdy Klient rejestruję domenę na rzecz innego abonenta odpowiedzialny jest za udzielenie Dinfo SI pełnomocnictwa przez abonenta)
  3. dokonanej wpłaty
 13. prot na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zawiera umowę z odpowiednim rejestratorem domen. Klient ma prawo do rezygnacji z rejestracji zgłoszonej domeny wterminie 14 dni od jej zgłoszenia pod warunkiem że nie została ona jeszcze zarejestrowana przez prot u właściwego rejestratora. W takim przypadku dokonana wpłata jest zwracana w całości na konto Klienta.
 14. Po odnotowaniu wpłaty prot dokona automatycznej rejestracji domeny na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta, o którym mowa w §1 ust. 2.

§ 2. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen w strefie .pl

 1. Zgłoszenie i rezerwacja. Rejestracja domen w strefie .pl odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy prot a Dinfo SI (podmiot bezpośrednio współpracujący z NASK). W przypadku rejestracji domen w strefie .pl dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen przez NASK dostępny na stronie http://www.dns.pl/regulamin.html.
  Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej o12.pl. Domena zgłoszona do rejestracji jest rezerwowana na okres 14 dni przez system NASK. prot zobowiązuje się do rejestracji wyłącznie domen, które w tym okresie zostaną opłacone. W przypadku upływu okresu 14 dni rezerwacji, należy dokonać ponownego zgłoszenia domeny ze strony prot.pl (Uwaga: po 14 dniowym okresie rezerwacji domeny, jest ona blokowana przez NASK na wybrany losowo okres kilku dni, kolejnej rezerwacji można dokonać dopiero po tym okresie).
 2. Rejestracja.
  Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem strony o12.pl, przechowywane są przez system prot przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanej elektronicznie na podany adres e-mail faktury proforma. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 24 godzin od czasu odnotowania wpłaty na koncie prot. Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT.
  ​prot może odmówić rejestracji domeny co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem umowy jeśli:
  1. domena jest już zarejestrowana
  2. Abonent nie wypełnił prawidłowo wniosku o rejestrację domeny,
  3. NASK odmówi rejestracji zgłoszonej domeny.
 3. W przypadku braku odnotowania na rachunku prot opłaty za usługę rejestracji domeny w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia, Klient zostanie wezwany do jej uiszczenia w wyznaczonym przez prot terminie. W przypadku braku opłaty w wyznaczonym terminie wniosek o rejestrację domeny zostanie usunięty z kolejki do rejestracji, o czym prot poinformuje zgłaszającego wniosek za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie składania zamówienia na usługę rejestracji domeny. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne w celu ich potwierdzenia prot wezwie Klienta do przedłożenia:
  1. w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i będących Konsumentami dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adresu zamieszkania. Klient przed dostarczeniem w/w kopii zobowiązany jest zamazać wszelkie inne dane znajdujące się na dostarczanym dokumencie, a w szczególności: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost. W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zamazania zbędnych danych Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które udostępnił prot.
  2. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami dostarczenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych dokumentów poświadczających status prawny Klienta.
   Klient na żądanie prot ma obowiązek przedstawić kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt a i b w wyznaczonym przez prot terminie pod rygorem rozwiązania umowy.
 5. Rejestracja domeny przez abonenta wiąże się z umieszczeniem:
  1. danych osoby fizycznej wyłącznie za jej zgodą w ogólnodostępnej bazie Whois NASK (wybór w czasie rejestracji domeny)
  2. danych firmy lub innego podmiotu w każdym przypadku w ogólnodostępnej bazie Whois NASK
 6. Rejestrując domenę Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois właściwej dla pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny. prot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie Whois).
 7. Znaki narodowe.
  prot rejestruje domeny z polskimi znakami diakrytycznymi zgodnie ze standardem ACE - IDN. Oznacza on domenę rozpoczynającą się od znaków "xn--", przygotowaną zgodnie ze standardem Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA), opisanym w dokumentach RFC 3490 (dostępny pod adresem http://www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt), RFC 3491 (dostępny w witrynie internetowej http://www.iana.org="" yergeau="">http://www.ietf.org/rfc/rfc3491.txt), RFC 3492 (dostępny w witrynie interetowej http://www.ietf.org/rfc/rfc3493.txt) oraz zgodnie z zasadami ustalonymi przez NASK i opisanymi w dokumencie "draft-bartosiewicz-idn- pltld-01.txt" dostępnym w witrynie internetowej: https://www.dns.pl/IDN/draft-bartosiewicz-idn-pl.txt.
  Jednocześnie informujemy, że przedmiotem umowy z prot jest nazwa domenowa w ASCII z prefiksem "xn--" a nie jej postać Unikodowa. Abonent wyraża również zgodę na zmianę postaci ACE-IDN na inną w przypadku przyjęcia na świecie, jako standard innej postaci IDN.
 8. Zmiana danych Abonenta.
  Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. Zgłoszone zmiany zapisywane są w rejestrze tymczasowym, a w trakcie ich wprowadzania generowany jest wniosek zmiany danych który należy dostarczyć do prot (forma pisemna np. fax, skan, list zwykły). prot zobowiązuje się do wprowadzenia nowych danych do systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania pisemnego wniosku.
 9. Przedłużenie okresu ważności domeny.
  prot zobowiązuje się wysłać do Klienta fakturę proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 14 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia tej faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system NASK. Po zablokowaniu domeny system NASK blokuje ją na okres 14 dni, w którym Abonent może jeszcze zdecydować się na jej przedłużenie. Po 14 dniach blokady domena jest dostępna do rejestracji dla innych użytkowników. prot nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacania domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto prot. prot zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 24 godzin od odnotowania wpłaty na koncie bankowym.
 10. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta.
  Abonent domeny ma prawo do zmiany Klienta występującego w jego imieniu do prot o rejestrację i utrzymanie domeny. Zmiany tej można dokonać w każdej chwili po przesłaniu przez Abonenta wniosku o zmianę Klienta. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta zostanie dokonana przez prot w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego wniosku.
 11. Przeniesienie domeny do innego podmiotu niż prot (wydanie kodu Authinfo).
  Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z NASK. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku o wydanie kodu Authinfo. prot po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku zobowiązuje się do wydania kodów Authinfo w ciągu 48 godzin. W celu potwierdzania danych Abonenta prot może zażądać przesłania dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym. W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach promocji organizowanej przez prot do innego usługodawcy przed pierwszym odnowieniem, Abonent domeny zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora. Dokonanie opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia uczestnika promocji rejestracji domeny z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz jej organizatora. Postanowienia dwóch zdań poprzedzających nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami. Uwaga: przeniesienia domeny do prot z NASK lub od innego rejestratora można dokonać nie później niż na 3 tygodnie przed jej wygaśnięciem i nie wcześniej niż na 4 tygodnie po jej rejestracji / odnowieniu. W przypadku przenoszenia domeny z NASK oprócz wniosku należy przesłać również odpowiednie dokumenty:
  1. Jeżeli Abonentem domeny jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
   • Podpis Abonenta domeny, lub w przypadku działania Pełnomocnika, kopia pełnomocnictwa.
  2. Jeżeli Abonentem domeny jest spółka cywilna:
   • podpisy wszystkich Wspólników spółki cywilnej i umowa spółki cywilnej (fragment umowy zawierający informacje o składzie i sposobie reprezentacji spółki)
   • w przypadku działania przez Pełnomocnika spółki, dokument Pełnomocnictwa.
  3. Jeżeli Abonentem domeny jest spółka handlowa (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo- akcyjna):
   • Podpis osoby lub osób umocowanych do reprezentowania spółki oraz kopia aktualnego wypisu z KRS.
 12. Przeniesienie domeny do prot od innego Partnera NASK. Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę od NASK lub innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z NASK. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku pełnomocnictwa do reprezentowania Abonenta przed NASK przez Dinfo SI oraz kodu Authinfo. prot po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku oraz kodów Authinfo zobowiązuje się do przeniesienia w ciągu 24 godzin. Uwaga: przeniesienia domeny z prot do NASK lub do innego rejestratora można dokonać nie później niż na 3 tygodnie przed jej wygaśnięciem i nie wcześniej niż na 4 tygodnie po jej rejestracji/odnowieniu.
 13. Inne prawa przysługujące Abonentowi:
  1. Abonent ma prawo do zmiany nazwy domeny co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i ponownego zarejestrowania z nową nazwą po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji i opłaceniu nowo rejestrowanej domeny,
  2. Zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw),
  3. Usunięcia swoich danych co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy pomiędzy Abonentem, a prot.

§ 3. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen globalnych

 1. Zgłoszenie i rejestracja. Rejestracja domen globalnych odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy prot a Dinfo SI (podmiot bezpośrednio współpracujący z Onlinenic i Key- Systems GmbH). W przypadku rejestracji domen globalnych dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen dostępny na stronie internic.com. Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej o12.pl. Domeny globalne nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów. Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem strony o12.pl, przechowywane są przez system prot przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanej elektronicznie na podany adres e-mail faktury proforma. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 24 godzin od czasu odnotowania wpłaty na koncie prot. Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT. prot może odmówić rejestracji domeny co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem umowy jeśli: domena zostanie wcześniej zarejestrowana przez inny podmiot. Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem jego danych (danych osób fizycznych oraz danych firmy lub innych podmiotów) w każdym przypadku w ogólnodostępnej bazie Whois Internic. Abonent zgłaszając domenę ze strony o12.pl, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie Swoich danych w bazie Whois Internic.
 2. W przypadku braku odnotowania na rachunku prot opłaty za usługę rejestracji domeny w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia, Klient zostanie wezwany do jej uiszczenia w wyznaczonym przez prot terminie. W przypadku braku opłaty w wyznaczonym terminie wniosek o rejestrację domeny zostanie usunięty z kolejki do rejestracji, o czym prot poinformuje zgłaszającego wniosek za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie składania zamówienia na usługę rejestracji domeny. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne w celu ich potwierdzenia prot wezwie Klienta do przedłożenia:
  1. w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i będących Konsumentami dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adresu zamieszkania. Klient przed dostarczeniem w/w kopii zobowiązany jest zamazać wszelkie inne dane znajdujące się na dostarczanym dokumencie, a w szczególności: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost. W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zamazania zbędnych danych Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które udostępnił prot.
  2. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami dostarczenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych dokumentów poświadczających status prawny Klienta.
   Klient na żądanie prot ma obowiązek przedstawić kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt a i b w wyznaczonym przez prot terminie pod rygorem rozwiązania umowy.
 4. Zmiana danych Abonenta.
  Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. Zmiany danych abonenta widoczne są automatycznie w systemie. W przypadku zmian nazwy Abonenta, Abonent zobowiązuje się do przesłania do prot wniosku o zmianę nazwy Abonenta - prot na podstawie wniosku zobowiązuje się do dokonania zmiany w ciągu 72 godzin.
 5. Przedłużenie okresu ważności domeny.
  prot zobowiązuje się wysłać do Klienta fakturę proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 14 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia tej faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system Onlinenic lub Key-Systems GmbH. Po zablokowaniu domeny system Onlinenic lub Key-Systems GmbH blokują ją na okres około 30 dni, w którym Abonent może jeszcze zdecydować się na jej przedłużenie. Po okresie blokady domena jest dostępna do rejestracji dla innych użytkowników. prot nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacenia domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto prot. prot zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 24 godzin od odnotowania wpłaty na koncie bankowym.
 6. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta.
  Abonent domeny ma prawo do zmiany Klienta występującego w jego imieniu do prot o rejestrację i utrzymanie domeny. Zmiany tej można dokonać w każdej chwili po przesłaniu przez Abonenta wniosku o zmianę Klienta. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta zostanie dokonana przez prot w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego wniosku.
 7. Przeniesienie domeny do innego podmiotu niż prot.
  Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z Internic. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku o przeniesienie domeny ze strony nowego Registra oraz wniosku o przeniesienie domeny do innego Registra w formie papierowej. prot po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku zobowiązuje się do akceptacji zmiany Registra w ciągu 48 godzin.
 8. Przeniesienie domeny do prot od innego podmiotu.
  Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę od innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z Internic. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku w postaci elektronicznej ze strony o12.pl. Po wypełnieniu wniosku generowany jest do Abonenta e-mail z linkiem do akceptacji przeniesienia. prot rozpoczyna procedurę przeniesienia domeny w ciągu 48 godzin od momentu odnotowania wpłaty na konto bankowe. Domena przenoszona od innego Registra do prot jest automatycznie przedłużana na kolejny okres rozliczeniowy.
  ​W przypadku nieudanego transferu domeny od innego Registra do prot, prot zobowiązuje się zwrócić opłatę za domenę w pełnej wysokości.
 9. Inne prawa przysługujące Abonentowi:
  1. Abonent ma prawo do zmiany nazwy domeny co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i ponownego zarejestrowania z nową nazwą po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji i opłaceniu nowej domeny,
  2. Zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw)
  3. Usunięcia swoich danych co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy pomiędzy Abonentem, a prot.

§ 4. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen europejskich .eu

 1. Zgłoszenie i rejestracja. Rejestracja domen europejskich .eu odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy prot a Dinfo SI (podmiot bezpośrednio współpracujący z EURID). W przypadku rejestracji domen europejskich dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen dostępny na stronie eurid.eu. Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej o12.pl. Domeny europejskie nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów. Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem strony o12.pl, przechowywane są przez system prot przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanej elektronicznie na podany adres e-mail faktury proforma. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 24 godzin od czasu odnotowania wpłaty na koncie prot. Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT. prot może odmówić rejestracji domeny co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem umowy jeśli domena zostanie wcześniej zarejestrowana przez inny podmiot.
 2. W przypadku braku odnotowania na rachunku prot opłaty za usługę rejestracji domeny w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia, Klient zostanie wezwany do jej uiszczenia w wyznaczonym przez prot terminie. W przypadku braku opłaty w wyznaczonym terminie wniosek o rejestrację domeny zostanie usunięty z kolejki do rejestracji, o czym prot poinformuje zgłaszającego wniosek za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie składania zamówienia na usługę rejestracji domeny. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne w celu ich potwierdzenia prot wezwie Klienta do przedłożenia:
  1. w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i będących Konsumentami dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adresu zamieszkania. Klient przed dostarczeniem w/w kopii zobowiązany jest zamazać wszelkie inne dane znajdujące się na dostarczanym dokumencie, a w szczególności: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost. W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zamazania zbędnych danych Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które udostępnił prot.
  2. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami dostarczenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych dokumentów poświadczających status prawny Klienta.
 4. Wstępna rezerwacja domeny nie daje żadnej gwarancji rejestracji domeny. Klient zgłaszający domenę eu do rejestracji zobowiązuje się nie dochodzić wobec prot roszczeń wynikających z braku możliwości zarejestrowania danej nazwy domeny .eu z uwagi na jej wcześniejszą rejestrację na rzecz osoby trzeciej. Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem jego danych (danych osób fizycznych oraz danych firmy lub innych podmiotów) w każdym przypadku w ogólnodostępnej bazie Whois. Abonent zgłaszając domenę ze strony o12.pl, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie Swoich danych w bazie Whois.
 5. Zmiana danych Abonenta.
  Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. W przypadku zmian nazwy Abonenta, Abonent zobowiązuje się do przesłania do prot wniosku o zmianę nazwy Abonenta - prot na podstawie wniosku zobowiązuje się do dokonania zmiany w ciągu 72 godzin.
 6. Przedłużenie okresu ważności domeny.
  prot zobowiązuje się wysłać do Klienta fakturę proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 14 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia tej faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system. prot nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacanie domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto prot. prot zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 24 godzin od odnotowania wpłaty na koncie bankowym.
 7. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta.
  Abonent domeny ma prawo do zmiany Klienta występującego w jego imieniu do prot o rejestrację i utrzymanie domeny.
 8. Zmiany tej można dokonać w każdej chwili po przesłaniu przez Abonenta wniosku o zmianę Klienta. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta zostanie dokonana przez prot w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego wniosku.
 9. Przeniesienie domeny do innego podmiotu niż prot.
  Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z EURID zgodnie z zasadami ustalonymi przez EURID.
 10. Przeniesienie domeny do prot od innego podmiotu.
  Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę od innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z EURID zgodnie z zasadami ustalonymi przez EURID.
 11. Inne prawa przysługujące Abonentowi:
  1. Abonent ma prawo do zmiany nazwy domeny co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i ponownego zarejestrowania z nową nazwą po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji i dokonaniu płatności za rejestrację nowej domeny,
  2. Zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw)
 12. Usunięcia swoich danych co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy pomiędzy Abonentem, a prot.

§ 5. Dodatkowe postanowienia

 1. prot nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta/Klienta nieprawidłowych danych we wniosku rejestracyjnym, jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki.
 2. prot nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Abonenta korzyści związane z zablokowaniem domeny, brakiem rejestracji lub jej wyrejestrowaniem przez nadrzędny organ rejestrujący (NASK, Internic).
 3. Wysokość roszczeń Klient związanych z zawartą umową nie może przekraczać wysokości dokonanej wpłaty za daną domenę.
 4. Abonent zobowiązany jest każdokrotnie do poinformowania prot o wszelkich zmianach Swoich danych poprzez podanie ich w panelu administracyjnym oraz przesłanie podpisanego wniosku zmiany danych. W razie nie poinformowanie prot o zmianach wszelkie konsekwencje ponosi Abonent.
 5. Klient / Abonent zobowiązuje do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich.
 6. W przypadku naruszenia przez Abonenta / Klienta regulaminu lub zasad rejestracji domeny przez NASK prot może domagać się od Abonenta pokrycia wszelkich kosztów powstałych na skutek tego naruszenia.
 7. Postanowienia § 5 ust. 1-6 nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

§ 6. Zmiany i rozwiązanie Umowy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat abonamentowych. W takim przypadku stosuje się ust. 3.
 2. W przypadku zmian wysokości opłat abonamentu, Klientów którzy wnieśli opłaty na okresy dłuższe nowe stawki obowiązują dopiero od nowego okresu rozliczeniowego, tym samym nie jest naliczana dopłata za różnicę pomiędzy starymi a nowymi stawkami.
 3. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. W przypadku dokonania zmiany Operator zobowiązany jest poinformować Klienta o dokonanych zmianach na co najmniej czternaście dni przed datą ich wejścia w życie. Operator poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu - w zależności od wyboru Operatora. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą druga Stronę, jeżeli nie złoży ona oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez Operatora o zmianach. Termin ten dla Klienta nie będącego Konsumentem wynosi 7 dni. Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów. W przypadku skutecznego złożenia oferty Operator ma prawo do:
  1. przyjęcia takiej oferty za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
  2. odrzucenia takiej oferty i dalszego świadczenia usługi na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego Okresu Abonamentowego usługi.
   Operator poinformuje Klienta drogą pisemną o zajętym stanowisku co do złożonej oferty.
 4. Usługodawca jak i Usługobiorca są uprawnieni do rozwiązania umowy przez pisemne wypowiedzenie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia opłaconego okresu rozliczeniowego.
 5. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług operatora przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego nie jest zwracana wniesiona opłata, tym samym Klient może zakończyć współpracę przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowego godząc się na przepadek wniesionej opłaty. W przypadku umowy zawartej z Klientem będącym Konsumentem, w razie rezygnacji z usług, Opłata Abonamentowa podlega zwrotowi w części stosunkowej – z uwzględnieniem czasu świadczenia przez prot usługi na rzecz Klienta.
 6. W przypadku zalegania przez Klienta z opłatami abonamentowymi przez okres dłuższy niż 7 dni prot powiadomi Klienta o kwocie zaległości oraz wyznaczy mu dodatkowy, nie krótszy niż 7 dni termin na uregulowanie zaległości. Brak zapłaty zaległości w dodatkowo wyznaczonym terminie upoważnia prot do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wniesiona wcześniej Opłata Abonamentowa za dany okres rozliczeniowy ulega przepadkowi. W przypadku umowy zawartej z Klientem będącym Konsumentem, w razie rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, Opłata Abonamentowa podlega zwrotowi w części stosunkowej – z uwzględnieniem czasu świadczenia przez prot usługi na rzecz Klienta.
 7. W przypadku naruszenia warunków regulaminu prot powiadomi Klienta o wystąpieniu naruszenia oraz wyznaczy mu dodatkowy odpowiedni termin na zaprzestanie naruszeń. Dalsze naruszanie regulaminu upoważnia Usługodawcę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wniesiona wcześniej Opłata Abonamentowa za dany okres rozliczeniowy ulega przepadkowi. W przypadku umowy zawartej z Klientem będącym Konsumentem, w razie rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, Opłata Abonamentowa podlega zwrotowi w części stosunkowej – z uwzględnieniem czasu świadczenia przez prot usługi na rzecz Klienta.
 8. W przypadku rozwiązania umowy Usługobiorca jest zobowiązany uregulować wszystkie niedokonane opłaty.
 9. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a prot, dotyczących świadczenia usług przez prot, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby prot. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami. 

Regulamin w wersji PDF do pobrania: tutaj >

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2018