Regulamin domen

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów.
 2. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora.
 3. Rejestracja domeny oznacza umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy, odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy. Opłata tytułem świadczenia usługi ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach internetowych o12.pl pod adresem internetowym: https://o12.pl/domeny/rejestracja.
 4. Rejestrator to podmiot odpowiedzialny za bezpośrednią rejestrację nazw domen w bazie Operatora Rejestru.
 5. Partner to podmiot pośredniczący w rejestracji domen, mogący świadczyć także usługi bezpośredniej rejestracji domen na mocy zawartych porozumień z danym Operatorem Rejestru.
 6. Usługa ID Protect polega na możliwości skorzystania przez Abonenta z ukrycia danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois dla domen globalnych, dostępnych w ofercie o12.pl.
 7. Operator Rejestru to podmiot odpowiedzialny, zarządzający i zezwalający na rejestrację poszczególnych domen najwyższego poziomu.
 8. Firma o12.pl, działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez Abonenta lub za pośrednictwem Klienta) z odpowiednim Rejestratorem lub Operatorem Rejestru albo za pośrednictwem Partnera z odpowiednim Rejestratorem lub Operatorem Rejestru.
 9. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia o12.pl reprezentacji przy rejestracji domeny. Upoważnienie udzielone Klientowi przez Abonenta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji domeny, w tym w szczególności:
  • do podania danych osobowych Abonenta – osoby fizycznej oraz wyrażenie zgody w imieniu Abonenta na przetwarzanie tych danych w zakresie określonym w Regulaminie,
  • do udzielenia o12.pl dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny w imieniu Abonenta.
 10. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez o12.pl na skutek zlecenia rejestracji domeny bez upoważnienia Abonenta oraz podania danych osobowych Abonenta bez upoważniania lub z przekroczeniem jego zakresu.
 11. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umów.
 12. W rozumieniu niniejszego Regulaminu okres rejestracji domeny oznacza Okres Abonamentowy usługi.

II. Ochrona danych osobowych

 1. Firma o12.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta niezbędnych do wykonania usług.
 2. Podanie danych osobowych Abonenta wskazanych podczas zamówienia domeny jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji domeny.
 3. Klient jest zobowiązany zapewnić Abonentowi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Klient jest świadomy faktu, że niezależnie od postanowień Regulaminu, Abonentowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Abonenta, tożsame z prawami Klienta określonymi w pkt. III. 6-14 Ogólnych Warunków Umów.
 5. Klient jest świadomy faktu, że o12.pl skontaktuje się z Abonentem celem poinformowania go o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz pouczenia go o przysługujących mu prawach związanych z takim przetwarzaniem.
 6. Firma o12.pl w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania, a także w celu wykonywania wszelkich czynności, w tym czynności prawnych, dotyczących rejestracji domeny może przekazywać dane osobowe Klienta lub Abonenta, oprócz podmiotów, o których mowa pkt. III. 4 Ogólnych Warunków Umów, następującym podmiotom:
  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy, Warszawa, ul. Kolska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS 0000012938 (dalej NASK), będąca Operatorem Rejestru nazw domeny .pl,
  • Dinfo SI (Dinfo Systemy Internetowe Sylwia Wierońska), ul. Mostowa 5, 43 – 300 Bielsko Biała (dalej: Dinfo SI), będąca Partnerem (dla domen globalnych) lub Rejestratorem (dla domen .pl i .eu),
  • Enom INC, 5808 Lake Washington Blvd. Ste. 300 Kirkland, WA 98033, USA (dalej Enom), będący Rejestratorem domen globalnych oraz krajowych (z wyłączeniem .eu i .pl),
  • Consulting Service sp. z o.o. ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS 0000472592 (dalej: Consulting Service) będący Partnerem (dla domen globalnych dostępnych w serwisie domenyonline.pl) lub Rejestratorem (dla domen .pl i .eu dostępnych w serwisie domenyonline.pl),
  • OnlineNic Inc. 821 Marina Village Parkway, Alameda, CA 94501 (dalej: OnlineNic) będący Rejestratorem (dla domen globalnych dostepnych w serwisie netlook.pl),
  • NetArt Registrar Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków (dalej: NetArt Registrar), będąca Rejestratorem dla domen globalnych i .eu,
  • European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Park Station, Woluwelaan 150, B-1831 Diegem, Belgia (dalej: EURid), będący Operatorem Rejestru nazw domeny .eu,
  • nazwa.pl sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków (dalej: nazwa.pl), będąca Rejestratorem dla domen .pl i .eu,
  • Whois Privacy Protection Service, Inc., PO Box 639, Kirkland, WA 98083, USA,
 7. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że Abonent został poinformowany o przetwarzaniu jego danych przez oraz podmioty określone w pkt. III. 4 Ogólnych Warunków Umów jak również Klient oświadcza, że Abonent został poinformowany przez Klienta o przysługujących Abonentowi prawach, tożsamych z prawami Klienta określonymi w pkt. III. 6 – 14 Ogólnych Warunków Umów. Niezależnie od postanowień zdania poprzedniego o12.pl poinformuje Abonenta o fakcie przetwarzania jego danych osobowych oraz przysługujących mu prawach.
 8. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że Abonent został poinformowany o danych o12.pl, wskazanych w pkt. I. 1 Ogólnych Warunków Umów, danych podmiotów wymienionych w pkt. II. 4, celu i zakresie zbierania, i przetwarzania danych Abonenta przez o12.pl oraz o prawach opisanych w pkt III. 6 – 14 Ogólnych Warunków Umów.
 9. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych o12.pl może traktować jako naruszenie przez Klienta umowy i skutkować może rozwiązaniem umowy przez o12.pl bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli cel, dla którego dane zostały zebrane, nadal istnieje.

III. Zamawianie usługi rejestracji domeny

 1. Złożenie zamówienia na domenę polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku zamówienia usługi.
 2. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej), Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin i dokumenty, do których odsyłają podmioty wskazane w pkt II.4.
 3. Złożenie zamówienia na domenę jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a o12.pl o reprezentację Abonenta przed podmiotami wskazanym w pkt II.4 udzielonego przez Abonenta, oraz z upoważnieniem o12.pl do zawarcia umowy o rejestrację domeny pomiędzy Abonentem a Rejestratorem lub Operatorem Rejestru (bezpośrednio lub za pośrednictwem Partnera lub Rejestratora) na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen określonych w zasadach, do których odsyłają Partnerzy, Rejestratorzy lub Operatorzy Rejestrów.

IV. Zasady dotyczące rejestracji domen

 1. Rejestracja domen odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy o12.pl a:
  • domeny .pl – NASK, Dinfo SI lub nazwa.pl lub Consulting Service,
  • domeny globalne – Dinfo SI lub Enom lub NetArt Registrar lub Consulting Service lub OnlineNic,
  • domeny europejskie – Dinfo SI, Enom lub NetArt Registrar lub Consulting Service.
 2. Dane Abonenta mogą być udostępnione w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen – Whois. W przypadku Abonenta, niebędącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność do czynności prawnych, udostępnienie danych osobowych w bazie Whois, może być uzależnione od wyrażenia, na takie udostępnienie, zgody przez Abonenta (bezpośrednio lub w oparciu o wyraźne upoważnienie Klienta), o ile takie udostępnienie jest dopuszczalne przez danego operatora rejestru domen.
 3. Firma o12.pl na wniosek Abonenta, sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, doręczony osobiście lub przesyłką pocztową, udostępnia informację autoryzującą domenę. Informacja przesyłana jest przesyłką pocztową na adres pocztowy Abonenta, informacja może być także odebrana osobiście w siedzibie o12.pl. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do pochodzenia wniosku o udostępnienie informacji autoryzującej domenę o12.pl ma prawo zweryfikować tożsamość Abonenta na warunkach określonych w Ogólnych Warunków Umów, uwzględniając status prawny Abonenta.
 4. Klient, po uzyskaniu zgody Abonenta może dokonać zmiany danych Abonenta w sposób określony w pkt XIII niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy o12.pl nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.
 6. Klient oświadcza, że rejestrowana nazwa domeny nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prawa ochronnego z tytułu rejestracji znaku towarowego, z tytułu ochrony patentowej, prawa do tytułu prasowego, praw autorskich majątkowych oraz osobistych, prawa do firmy, a także innych praw wyłącznych przyznanych przez przepisy prawa lub umowy międzynarodowe osobom trzecim. Rejestrowana nazwa domeny nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności zawierać treści uznawanych za obraźliwe, czy też zastrzeżonych na mocy przepisów prawa. o12.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Klienta w przypadku gdyby osoby trzecie dochodziły swoich roszczeń względem o12.pl z tytułu zarejestrowania danej nazwy domeny.
 7. Zawierając umowę z o12.pl Klient w imieniu swoim i Abonenta, będąc do tego upoważnionym, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje poniższe zasady:
  • w przypadku domen globalnych – określone w pkt V Regulaminu,
  • w przypadku domen polskich – określone w pkt VI Regulaminu,
  • w przypadku domen europejskich – określone w pkt VII Regulaminu.

V. Zasady rejestracji domeny globalnej

 1. Rejestracja domen globalnych .com, .net, .org, .info, .biz odbywa się na podstawie porozumienia zawartego przez o12.pl z Dinfo SI, o12.pl z Enom, o12.pl z NetArt, o12.pl z Consulting Service, o12.pl z OnlineNic
 2. W przypadku rejestracji domeny globalnej .com, .net, .org, .info, .biz zastosowanie mają postanowienia ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy dostępne pod adresem https://www.icann.org/udrp/udrp.htm, regulujące m.in. zasady rejestracji wyżej wymienionych domen. Szczegółowe zasady rejestracji domen, znajdują się na stronach internetowych podmiotów wskazanych w pkt V. 1 powyżej, tj. dla domen rejestrowanych w Dinfo Si: https://dinfo.pl/, dla domen rejestrowanych w Enom: https://www.enom.com/terms/agreement.aspx, dla domen rejestrowanych w NetArt: https://www.netart-registrar.com/dokumenty-umowa-o-rejestracje-domeny.html, dla domen rejestrowanych w Consulting Service: https://www.hrd.pl, dla domen rejestrowanych w OnlineNic: https://www.onlinenic.com/.
 3. ICANN, w przypadku sporu o nazwę domeny, może przyznać w każdym czasie prawo do rejestracji nazwy domeny trzeciej stronie, posiadającej prawo do rejestracji domeny, będącej przedmiotem sporu.
 4. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy o12.pl nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.

VI .Zasady rejestracji domeny polskiej

 1. Rejestracja domeny polskiej odbywa się na podstawie porozumienia zawartego przez o12.pl z NASK lub o12.pl z Dinfo SI, o12.pl z nazwa.pl, o12.pl z Consulting Service.
 2. W przypadku rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK zamieszczone na głównej witrynie internetowej NASK, przeznaczonej do rejestracji nazw domen internetowych https://www.dns.pl, w tym regulamin nazw domeny .pl dostępny w witrynie internetowej NASK lub zasady określone przez Dinfo SI na stronie internetowej https://dinfo.pl. zasady określone przez nazwa.pl na stronie internetowej https://nazwa.pl lub zasady określone przez Consulting Service na stronie internetowej https://www.hrd.pl.
 3. Firma o12.pl może odmówić rejestracji domeny w przypadku gdy Klient poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez o12.pl lub przez NASK.
 4. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy o12.pl nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.
 5. W celu rejestracji oraz utrzymywania domeny polskiej Abonent udziela o12.pl zgody na dokonywanie wobec NASK wszelkich czynności, w tym czynności prawnych dotyczących rejestracji lub utrzymywania domeny polskiej, polegających w szczególności na: rejestracji domeny, usunięciu domeny, zmianie danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla domeny. Świadczenie przez NASK usługi rejestracji i utrzymania domeny wiąże się z przetwarzaniem i zarządzaniem przez NASK danymi Abonenta służącymi do korzystania z utrzymywania domeny na rzecz nazwa.pl. Abonent ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec takich czynności poprzez:
  • udzielenie zgody na dokonywanie przedmiotowych czynności innemu podmiotowi będącemu stroną umowy z NASK, której zakres odpowiada zakresowi porozumienia nazwa.pl z NASK;
  • przekazanie do NASK wykonywania usług dotyczących rejestracji i utrzymywania domeny;
  • rozwiązanie umowy o rejestrację domeny.

VII. Zasady rejestracji domeny .eu

 1. Rejestracja domeny .eu odbywa się na podstawie porozumienia zawartego przez o12.pl z Dinfo SI lub o12.pl z NetArt.
 2. W przypadku rejestracji domeny .eu zastosowanie mają postanowienia EURid dostępne pod adresem: https://www.eurid.eu regulujące m.in. zasady rejestracji domen .eu, a w szczególności:
 3. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego usługodawcy o12.pl nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.

VIII. Znaki narodowe

 1. Rejestracja domeny z polskimi znakami diakrytycznymi oznacza rejestrację wyłącznie postaci ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Compatible Encoding (ACE) nazwy domeny zawierającej litery polskiego alfabetu -Internationalized Domain Names (IDN), czyli nazwę domeny internetowej zaczynającej się od znaków ‘xn--‘ (zwaną dalej ACE-IDN).
 2. Domeny z polskimi znakami diakrytycznymi rejestrowane są zgodnie ze standardami opisanymi przez dokumenty RFC 3490 (dostępny pod adresem https://www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt), RFC3491 (dostępny pod adresem https://www.ietf.org/rfc/rfc3491.txt), RFC 3492 (dostępny pod adresem https://www.ietf.org/rfc/rfc3492.txt) oraz zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie “idn-registration-policy.txt” dostępnym pod adresem https://www.dns.pl/IDN/idn-registration-policy.txt.
 3. Abonent wyraża zgodę na zmianę postaci ACE-IDN na inną w przypadku przyjęcia na świecie, jako standard internetowy, innej postaci IDN.

IX. Okres rejestracji domeny

 1. Domeny rejestrowane są na okresy wskazane w cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi.
 2. Najmniejszą jednostką okresu rejestracji domeny jest 1 rok.
 3. Okresy rejestracji domeny liczone są od daty zarejestrowania domeny.

X. Procedura rejestracji domeny

 1. o12.pl zobowiązuje się do przekazania do Rejestratora lub Partnera wniosku o rejestrację domeny o nazwie podanej przez Klienta w elektronicznym wniosku zamówienia domeny wypełnionym w Strefie Klienta.
 2. Rejestracja domeny odbywa się do 72 godzin od Daty Zapłaty. Klient będący Konsumentem oświadcza, że żąda rejestracji domeny przed upływem 14 dni od daty prawidłowo złożonego zamówienia.
 3. Wniosek o rejestrację domeny, nieopłacony w terminie wskazanym na proformie, zostanie usunięty z kolejki do rejestracji u o12.pl, o czym o12.pl poinformuje zgłaszającego wniosek za pomocą poczty elektronicznej. Usunięcie wniosku o rejestrację domeny z kolejki do rejestracji u o12.pl oznaczać będzie rozwiązanie umowy z o12.pl.
 4. W przypadku odnotowania wpłaty po upływie terminu wskazanego na proformie, domena zostanie zarejestrowana, z zastrzeżeniem pkt. X.5.
 5. o12.pl lub podmiot wskazany w II.4 lub Rejestrator mogą odmówić rejestracji domeny w przypadku gdy:
  • domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
  • w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
  • Klient poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez o12.pl,
  • rejestracja domeny nie jest możliwa z uwagi na zasady rejestracji danej domeny stawiane przez Rejestratora.
 6. Warunki rejestracji poszczególnych rodzajów domen mogą różnić się w zależności od rodzaju danej domeny. Klient zobowiązany jest zapoznać się z tymi warunkami przed rozpoczęciem procedury rejestracji domeny. Informacje o tych warunkach znajdują się na stronach internetowych Partnerów, Rejestratorów lub Operatorów Rejestrów wskazanych w pkt V-VII Regulaminu.
 7. W celu rejestracji oraz utrzymywania domeny Klient w imieniu Abonenta udziela o12.pl zgody i upoważnienia (pełnomocnictwa) na dokonywanie wobec Operatora Rejestru, Rejestratora i Partnera wszelkich czynności faktycznych i prawnych realizujących podany cel, w tym czynności faktycznych i prawnych dotyczących:
  • obsługi rejestracji lub utrzymywania domeny, polegających w szczególności na czynnościach w ramach: rejestracji domeny, odnowienia domeny na kolejny Okres abonamentowy, usunięcia domeny, zarządzaniu serwerami nazw przypisanymi do domeny lub innymi serwerami nazw podanymi w konfiguracji domeny,
  • wszelkich czynności służących utrzymaniu domeny, w tym także Abonent udziela o12.pl pełnomocnictwa do uzyskania i odebrania w imieniu Abonenta informacji autoryzującej domenę („kodu AuthInfo”) i przeniesienia obsługi domeny świadczonej Abonentowi do innego Rejestratora lub Partnera.

XI. Przedłużenie okresu rejestracji domeny

 1. Przedłużenie okresu rejestracji domeny oznacza rejestrację domeny na kolejny okres.
 2. o12.pl zobowiązuje się do poinformowania Klienta o upływie okresu, na który zarejestrowano domenę za pomocą kontaktowego adresu poczty elektronicznej, z co najmniej 26-dniowym wyprzedzeniem. Dodatkowe informacje, w przypadku braku wpłaty tytułem przedłużenia domeny, zostaną przesłane Klientowi z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Dodatkowo o12.pl poinformuje Klienta o wygaśnięciu domeny po upływie 1 dnia od zakończenia Okresu abonamentowego.
 3. Brak wpłaty tytułem rejestracji domeny na kolejny okres w terminie do ostatniego dnia bieżącego okresu rejestracji domeny oznaczać będzie rozwiązanie umowy z o12.pl następnego dnia.
 4. o12.pl umożliwi Klientowi przywrócenie domeny, przez które rozumie się przedłużenie okresu rejestracji domeny po upływie okresu, na który zarejestrowano domenę. Przywrócenie domeny polega na rejestracji domeny na kolejny rok liczony od daty wygaśnięcia ważności domeny.
 5. o12.pl zobowiązuje się do odpłatnego, zgodnie z cennikiem, przywrócenia domeny, w przypadku gdy Data Zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem przedłużenia domeny na kolejny okres przypada najpóźniej na 72 godziny przed upływem:
  • 30 dni od daty upływu okresu, na który zarejestrowano domenę – w przypadku domen .pl
  • do ok. 29 dnia dla domen zarejestrowanych na podstawie porozumienia o12.pl z Rejestratorem i do ok. 43 dnia dla domen zarejestrowanych za pośrednictwem Partnera – w przypadku domen globalnych
  • do ok. 40 dni od daty upływu okresu, na który zarejestrowano domenę – w przypadku domen .eu;
 6. o12.pl nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem okresu rejestracji domeny.

XII. Przeniesienie domeny od innego usługodawcy do o12.pl

 1. Przeniesienie domeny od innego usługodawcy do o12.pl dokonywane jest na warunkach określonych na stronach internetowych o12.pl.
 2. Klient, podając dane Abonenta domeny, przed wykonaniem jej przeniesienia od innego usługodawcy do o12.pl oświadcza, że dane te są prawidłowe. o12.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych danych Abonenta przez Klienta.
 3. Klient, zgłaszając domenę do przeniesienia, oświadcza, że posiada odpowiednie upoważnienie do występowania w imieniu Abonenta, określone w pkt. I. 8 niniejszego Regulaminu.
 4. Przeniesienie domeny od innego usługodawcy do o12.pl dokonywane jest po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego wniosku o przeniesienie domeny i odnotowaniu wpłaty na koncie o12.pl. Wpłata ta traktowana jest jako kaucja zwrotna, jeżeli wniesienie takiej wpłaty jest wymagane dla danej domeny.
 5. W przypadku przeniesienia domeny do o12.pl wpłacona przez Klienta kaucja zwrotna może zostać zaliczona na poczet opłaty z tytułu przeniesienia tej domeny.
 6. o12.pl zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną kaucję zwrotną z tytułu nieudanego przeniesienia domeny.

XIII. Zmiana danych Abonenta

 1. Firma o12.pl umożliwia dokonanie zmiany danych Abonenta, aktualizacji nazwy Abonenta lub zmiany Abonenta, przy czym proces ten różni się w zależności od rodzaju zarejestrowanej domeny lub w zależności od tego, czy Rejestratorem nazwy domeny jest o12.pl czy Partner:
  • Zmiana Abonenta – domena .pl:
   • W przypadku kiedy Rejestratorem jest o12.pl, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia chęci zmiany Abonenta wraz z podaniem danych nowego Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. Firma o12.pl zobowiązuje się do wygenerowania wniosku o zmianę Abonenta w NASK i przekazania go Klientowi na kontaktowy adres e-mail. Wniosek musi zostać podpisany przez obecnego i nowego Abonenta oraz odesłany pocztą elektroniczną z kontaktowego adresu e-mail lub pocztą tradycyjną przez Klienta wraz z dokumentami, o których mowa w pkt III.6 albo III.7 Ogólnych Warunków Umów potwierdzającymi dane Abonentów. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku i dokumentów o12.pl dokonuje zmiany Abonenta.
   • W przypadku kiedy Rejestratorem nazwy domeny jest Partner, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru zmiany Abonenta nazwy domeny wraz z podaniem danych nowego Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. Firma o12.pl inicjuje zmianę Abonenta w systemie Partnera, co skutkuje przeslaniem przez Partnera na adres e-mail Abonenta wniosku o wykonanie zmiany Abonenta. Zmiana Abonenta zostanie przeprowadzona przez Partnera.
  • Zmiana danych Abonenta – domena .pl:
   • W przypadku kiedy Rejestratorem jest o12.pl lub Partner, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru zmiany danych Abonenta wraz z podaniem nowych danych Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia o12.pl aktualizuje dane w swoim systemie lub w systemie Partnera. (Uwaga: zmiana nazwy Abonenta dla nazwy domeny zarejestrowanej przez Partnera jest traktowana jako Zmiana Abonenta i przebiega zgodnie z pkt XIII.1 lit. a)
  • Zmiana Abonenta – domena globalna:
   • W przypadku kiedy nazwa domeny została zarejestrowana bezpośrednio przez Rejestratora, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru zmiany Abonenta wraz z podaniem danych nowego Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. o12.pl zobowiązuje się do zainicjowania zmiany Abonenta w systemie Rejestratora, co skutkuje wysłaniem do nowego Abonenta domeny e-maila z linkiem do zatwierdzenia zmiany Abonenta. Zmiana Abonenta zostanie przeprowadzona po kliknięciu przez Abonenta w wysłany link.
   • W przypadku kiedy Rejestratorem jest Partner, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia o12.pl zamiaru zmiany Abonenta wraz z podaniem danych nowego Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. o12.pl dokonuje zmiany Abonenta w systemie Partnera.
  • Zmiana danych Abonenta – domena globalna:
   • Zarówno w przypadku kiedy nazwa domeny została zarejestrowana bezpośrednio przez Rejestratora, jak i poprzez Partnera o12.pl, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru zmiany danych Abonenta wraz z podaniem o12.pl nowych danych Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia o12.pl aktualizuje dane w systemie Rejestratora lub Partnera lub przystępuje do czynności zgodnie z pkt XIII.1. c)
   • Zmiana nazwy lub adresu e-mail Abonenta zarejestrowanej poprzez Rejestratora jest traktowana jako zmiana Abonenta i przebiega zgodnie z pkt XII.1. c)
  • Zmiana danych Abonenta i zmiana Abonenta – domena .eu
   • Klient zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru zmiany danych Abonenta lub zmiany Abonenta wraz z podaniem danych nowego Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. o12.pl dokonuje zmiany Abonenta lub aktualizacji danych Abonenta w systemie Partnera.
 2. Podając dane nowego Abonenta, Klient reprezentujący dotychczasowego Abonenta składa oświadczenia, o których mowa w pkt. II. 5 i II. 6 oraz oświadcza, że podane dane są prawdziwe, a nowy Abonent wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez o12.pl.
 3. Klient w imieniu Abonenta oświadcza, że upoważnia o12.pl do udzielenia upoważnienia Enom, a o12.pl upoważnia Enom do występowania w roli Wyznaczonego Przedstawiciela Abonenta w celu zatwierdzania każdej zmiany Abonenta w imieniu Abonenta i na jego wniosek. Wyznaczony Przedstawiciel oznacza osobę fizyczną lub firmę, która została wyznaczona przez obecnego Abonenta lub nowego Abonenta do zatwierdzenia zmiany Abonenta w jego imieniu.
 4. W każdym przypadku, przy wykonywaniu przez Klienta czynności związanych ze zmianą danych Abonenta, Klient zobowiązany jest do posiadania ważnego upoważnienia do dokonania takiej czynności, udzielonego przez Abonenta.

XIV. Zmiana Klienta występującego na rzecz Abonenta

 1. Abonent ma prawo do zmiany Klienta występującego na jego rzecz u o12.pl. Klient udziela Abonentowi nieodwołalnej zgody na złożenie innemu Klientowi wybranemu przez Abonenta oświadczenia o przeniesieniu na wybranego Klienta wszelkich praw i obowiązków przysługujących dotychczasowemu Klientowi dotyczących domeny, co do której następuje zmiana Klienta. Abonent upoważniony jest także do przejęcia praw i obowiązków od dotychczasowego Klienta na własną rzecz występując w charakterze Klienta.
 2. Zmiana Klienta występującego na rzecz Abonenta u o12.pl dokonywana jest bezpłatnie i może być przeprowadzona poprzez przeniesienie domeny na podstawie dyspozycji przesłanej z kontaktowego adresu e-mail Klienta zrzekającego się prawa do występowania na rzecz Abonenta oraz potwierdzenia przesłanego z kontaktowego adresu e-mail Klienta przejmującego prawa do występowania na rzecz Abonenta, który jednocześnie oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do reprezentowania tego Abonenta. Dodatkowo Abonent może zgłosić o12.pl bezpośrednią dyspozycję przeniesienia domeny ze swojego adresu e-mail, wskazując Klienta przejmującego prawa do jego reprezentowania. Klient przejmujący powinien potwierdzić przejęcie tego prawa. Dyspozycja przeniesienia może zostać zrealizowana także na podstawie pisemnego wniosku Abonenta przesłanego pocztą tradycyjną. Klient przejmujący powinien potwierdzić ze swojego kontaktowego adresu e-mail przejęcie prawa do reprezentacji Abonenta.
 3. Zmiana Klienta występującego na rzecz Abonenta wykonywana jest do 72 godzin od otrzymania przez o12.pl dyspozycji lub wniosku o zmianę Klienta występującego na rzecz Abonenta.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Usługa rejestracji domen może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają ze Strefy Klienta zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów. Warunkiem świadczenia usługi przez o12.pl na rzecz Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta Ogólnych Warunków Umów.
 2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie domen, mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umów.
 3. Przeniesienie domeny do innego usługodawcy oznaczać będzie rozwiązanie umowy o rejestrację domeny internetowej w o12.pl.
 4. Regulamin w wersji z dnia 18.07.2022 r.
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
bok@o12.pl
814 511 511