<

Zaufali nam

Siódemka

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Zasady korzystania z serwisu o12.pl

I. Postanowienia ogólne.

 1. Zasady oznaczają Zasady korzystania z serwisu o12.pl.
 2. Zawartość serwisu internetowego o12.pl, zwanego dalej Serwisem, jest udostępniana w celach informacyjnych przez o12.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000617577 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 150 PLN (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), REGON: 364413266, NIP: 6751544465 – zwaną w dalszej części Zasad o12.pl.
 3. Niniejsze Zasady określają warunki i zasady korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z Serwisu.
 5. Zasady korzystania z poszczególnych usług świadczonych na odległość drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem Serwisu, określają Ogólne Warunki Umów oraz zasady świadczenia danych usług.
 6. Zawartość Serwisu stanowi własność o12.pl lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
 7. Jeśli nie wskazano inaczej, Użytkownicy mają prawo przeglądać zawartości Serwisu oraz utrwalać je w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
 8. Klient podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usługi newslettera, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od o12.pl oraz jej oferty.
 9. Skorzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze Zasady.

 

II. Warunki korzystania

 1. Minimalne warunki techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu obejmują komputer stacjonarny z dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 1 Mbps, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej Google Chrome 23.X lub jej nowszej wersji, system operacyjny Microsoft Windows 10 oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. O12.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modernizacji, aktualizacji oraz regularnych konserwacji technicznych Serwisu, które mogą skutkować okresowymi przerwami w dostępie do Serwisu lub do wybranych jego funkcjonalności.
 3. O12.pl nie ponosi odpowiedzialności za przypadki braku dostępności Serwisu zaistniałe w związku z awarią lub wadliwym funkcjonowaniem łączy telekomunikacyjnych.

 

III. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający przepisów prawa, Zasad, dobrych obyczajów, ani praw osób trzecich.
 2. W przypadku uzyskania przez o12.pl informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu z naruszeniem pkt III.1, o12.pl ma prawo do natychmiastowego zablokowania takiemu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, a także do przetwarzania jego danych osobowych w celu ustalenia jego odpowiedzialności i przekazania tych danych odpowiednim organom władzy publicznej.

 

IV. Zasady korzystania z zasobów Serwisu

 1. Zawartość Serwisu została przygotowana przez o12.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak o12.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
 2. Użytkownicy, korzystając z zawartości Serwisu, dokonują tego na własną odpowiedzialność. O12.pl wyłącza w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność prawną za szkody związane z korzystaniem z zawartości Serwisu, w tym za utratę danych wskutek zapisywania tych materiałów.

 

V. Dane osobowe i pliki Cookies

 1. O12.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas procesu ich przetwarzania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych zostały zawarte w Polityce Prywatności oraz pod adresem https∶//o12.pl/rodo.
 2. Korzystanie z Serwisu jest związane ze stosowaniem plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych oraz plików Cookies są zawarte w Polityce Prywatności.

 

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, przesłanej na adres korespondencyjny o12.pl.
 3. O12.pl obowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. O12.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację o nie więcej niż 14 dni, w szczególności gdy sprawa ma charakter nietypowy lub skomplikowany.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. O12.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Zasad. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 2. Zasady z dnia 18.07.2022 r.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2022