Hosting w o12.pl

I. Postanowienia wstępne

 1. Cel promocji: Zapoznanie się Klienta z usługą serwera, dostarczaną przez o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000617577, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 150,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), REGON: 364413266, NIP: 6751544465 – zwaną w dalszej części o12.pl lub o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Obowiązki (zobowiązania) stron: o12.pl zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, a Klient do korzystania z usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, OWU, Regulaminem usługi serwera oraz innymi postanowieniami, do których odsyłają wymienione dokumenty.

II. Organizator promocji.

 1. Organizatorem akcji promocyjnej “Hosting w o12.pl” jest o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

III. Prawne uregulowania promocji.

 1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Udział w promocji jest dobrowolny.
 3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
 4. Uczestnikiem promocji może być każdy Klient o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadający konto w Panelu Klienta o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz status zarówno Konsumenta, jak i Klienta niebędącego Konsumentem, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia usługi serwera, o której mowa w punkcie V.5 i spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności w punkcie V.1 niniejszego Regulaminu (dalej Uczestnik lub Uczestnik promocji).

IV. Czas trwania promocji.

 1. Promocja dotyczy usług zamówionych w okresie od dnia 02.08.2023 r. do odwołania.
 2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia usługi serwera za pośrednictwem strony internetowej o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

V. Zasady promocji.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w niniejszej promocji jest włączona zgoda lub udzielenie przez Uczestnika promocji zgody na przekazywanie informacji handlowej w chwili składania zamówienia w niniejszej promocji i zgodnie z treścią klauzuli znajdującej się w szczególności pod adresem https://o12.pl/panel/register.php w Panelu Klienta o12.pl lub w trakcie składania zamówienia na usługę w niniejszej promocji.
 2. Wysokość rabatu przyznanego Uczestnikowi w ramach niniejszej promocji i po spełnieniu warunków wzięcia udziału w promocji stanowi różnicę pomiędzy ceną standardową brutto wskazaną w cenniku dostępnym na stronie internetowej o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a ceną promocyjną brutto wskazaną w niniejszym Regulaminie.
 3. Rabat przyznawany jest Uczestnikom promocji z tytułu udzielenia zgody na przekazywanie informacji handlowej, zgodnie z punktem V.1 powyżej. Uczestnik promocji ma prawo do wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej przez o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rabat udzielany jest na okres trwania zgody uczestnika promocji na przekazywanie informacji handlowej, zgodnie z treścią klauzuli, o której mowa w punkcie V.1 niniejszego Regulaminu, odpowiednio proporcjonalnie do czasu tego okresu, maksymalnie na okres trwania pierwszego Okresu Abonamentowego.
 4. Wycofanie lub nieudzielenie przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych przez o12.pl w trakcie trwania promocyjnego Okresu Abonamentowego usługi może powodować utratę przez tego Klienta prawa do rabatu i powstanie obowiązku po stronie tego Klienta do uiszczenia opłaty w wysokości rabatu, od dnia następującego po dniu, w którym zgoda na przesyłanie informacji handlowych została wycofana (lub też od dnia następującego po dniu, w którym o12.pl pozyskała informację o nieudzieleniu zgody), do ostatniego dnia promocyjnego Okresu Abonamentowego.
 5. Promocja dotyczy usług serwera zamówionych za pośrednictwem strony internetowej o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie trwania promocji na pierwszy Okres Abonamentowy wynoszący 12 miesięcy, przy czym w ramach promocji Klient jest uprawniony do nabycia usług serwera na następujących warunkach:
  • a) Hosting Start w Okresie Abonamentowym wynoszącym 12 miesięcy w cenie promocyjnej 100 PLN netto, tj. w cenie 123 PLN brutto,
  • b) Hosting Biznes w Okresie Abonamentowym wynoszącym 12 miesięcy w cenie promocyjnej 400 PLN netto, tj. w cenie 492 PLN brutto,
  • c) Hosting Pro w Okresie Abonamentowym wynoszącym 12 miesięcy w cenie promocyjnej 600 PLN netto, tj. w cenie 738 PLN brutto.

Liczba usług dostępna w promocji opisanej w punkcie V.5. lit a-c powyżej jest nielimitowana.

 1. Ceny promocyjne netto dotyczą Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającym i osobowości prawnej. Do cen wskazanych powyżej należy doliczyć należny podatek VAT.
 2. Ceny promocyjne brutto dotyczą Klientów będących Konsumentami.
 3. Wybór usługi w promocji dokonywany jest w procesie zamówienia.
 4. Przedłużenie Okresu Abonamentowego usługi zamówionej w promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
 5. Korzystanie z usługi zamówionej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Ogólnych Warunkach Umów oraz Regulaminie usługi serwera.
 6. Wszelkie warunki promocyjne, upusty oraz rabaty przewidziane w Regulaminie mają zastosowanie jedynie do Klienta zawierającego umowę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającego numer IP wskazujący na przebywanie w chwili zawarcia umowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadającego adres zamieszkania lub siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Za zawarcie umowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności nie uznaje się złożenia przez Klienta oświadczenia woli przy użyciu innego IP za pomocą VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) sieci proxy lub innego rozwiązania informatycznego pozwalającego na zmianę geolokalizacji adresu IP.

VI. Pozostałe

 1. Do umów pomiędzy Klientem, a o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem, a o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczących świadczenia usług przez o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba o12.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umów.
 3. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia usługi za pośrednictwem strony internetowej o12.pl.
 4. Regulamin w wersji z dnia 02.08.2023 r.
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
bok@o12.pl
814 511 511