<

Zaufali nam

Siódemka

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Regulamin obsługi rejestracji i utrzymania nazw domen do 24.05.2017

Regulamin obsługi rejestracji i utrzymania nazw domen Postanowienia zawarte w Regulaminie obsługi rejestracji i utrzymania nazw domen oraz w dokumentach, do których odsyła (dalej: „Regulamin”) wykonywane są przez PROT Profesjonalne Technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000617577 (dalej zwany „Operatorem”).

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Operatora jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Regulamin ten wraz z wymienionymi enumeratywnie załącznikami ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Klientem (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej) dotyczącej obsługi rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych („Umowa”, „Regulamin”), a Operatorem oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki stron tej umowy.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia na wykonanie przez Operatora usługi rejestracji i utrzymywania nazwy domeny („Usługa”) jest złożenie przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje Regulamin. Akceptacja Regulaminu stanowi również oświadczenie Klienta, złożone w imieniu Abonenta obejmujące zgodę Abonenta na wykonywanie przez Operatora wobec Rejestratora / Operatora Rejestru / Partnera wszelkich czynności, służących realizacji złożonego zamówienia, w tym czynności prawnych, dotyczących rejestracji i utrzymywania nazwy domeny.
 3. Wszystkie podmioty świadczące własne usługi internetowe na bazie infrastruktury Operatora są zobowiązane do poinformowania swoich klientów korzystających z tych usług o warunkach korzystania z nich, przy czym warunki te nie mogą być niezgodne z postanowieniami Regulaminu.
 4. Operator zapewnia, że działa i świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza przepisami w zakresie ochrony praw konsumentów.
 5. Operator może przechowywać oraz przetwarzać dane osobowe Klienta oraz Abonenta niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy, które Abonent osobiście, bądź za pośrednictwem Klienta oraz Klient zobowiązują się podać zgodnie z prawdą podczas składania zamówienia oraz aktualizacji danych.
 6. W przypadku przekazania Operatorowi danych osobowych Abonenta, o których mowa w ustępie 5 powyżej przez Klienta, zobowiązany jest on do zapewnienia Abonentowi prawa wglądu do danych osobowych Abonenta oraz do ich poprawiania.
 7. Klient zarówno w stosunku do swoich danych osobowych oraz danych osobowych przekazanych mu przez Abonenta oraz sam Abonent mają prawo wglądu i zmiany wszystkich udostępnionych Operatorowi danych oraz ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia skutkować może rozwiązaniem Umowy przez Operatora, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje.
 8. Podanie danych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne celem wykonania Umowy przez Operatora.
 9. Operator w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Klienta lub Abonenta (osobiście, bądź za pośrednictwem Klienta), chyba, że co innego wynika z przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony praw konsumentów.
 10. Operator ma prawo przekazać dane Klienta lub Abonenta poniżej wymienionym podmiotom w celu wykonania Umowy i w zakresie niezbędnym do jej wykonania, a także w celu wykonania wszelkich czynności, w tym czynności prawnych dotyczących rejestracji i utrzymywania nazwy domeny:
  1. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy, Warszawa, ul. Kolska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS 0000012938 (dalej NASK),
  2. Dinfo SI (Dinfo Systemy Internetowe Sylwia Wierońska), ul. Mostowa 5, 43 - 300 Bielsko Biała,
  3. Enom INC, 5808 Lake Washington Blvd. Ste. 300 Kirkland, WA 98033, USA (dalej Enom),
  4. NetArt Sp. z o.o., ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków (dalej NetArt),
  5. European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Park Station, Woluwelaan 150, B-1831 Diegem, Belgium (dalej EURid)
 11. Klient składając wniosek o rejestrację nazwy domeny dla Abonenta zobowiązuje się przekazać informacje o wskazanych w Regulaminie zasadach przetwarzania danych osobowych przez Operatora (w tym podmioty wskazane w ust. 10) oraz prawie Abonenta do wglądu oraz ich zmiany. Operator zobowiązuje się jednocześnie do zachowania poufności podanych przez Klienta danych. Ponadto, Klient oświadcza, że Abonentowi znana jest treść Regulaminu, dane Operatora i podmiotów wskazanych w ust. 10 a także cel i zakres zbierania i przetwarzania danych osobowych Abonenta na zasadach opisanych w Regulaminie.
 12. W przypadku, gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia Operatorowi reprezentacji przy rejestracji nazwy domeny i jej utrzymaniu, w tym wykonania czynności wynikających z niniejszego Regulaminu.
 13. Opis użytych w Regulaminie pojęć:
  1. Nazwa domeny - unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji w bazie Operatora Rejestru, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez Operatora Rejestru; b. Rejestracja nazwy domeny - umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w bazie Operatora Rejestru;
  2. Partner – podmiot pośredniczący w rejestracji nazw domen, mogący świadczyć także usługi bezpośredniej rejestracji nazw domen na mocy zawartych porozumień z danym Operatorem Rejestru;
  3. Operator Rejestru – podmiot odpowiedzialny, zarządzający i zezwalający na rejestrację poszczególnych domen najwyższego poziomu;
  4. Rejestrator - podmiot odpowiedzialny za bezpośrednią rejestrację nazw domen w bazie Operatora Rejestru;
  5. ICANN – ang. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, tłum. Internetowa Korporacja do Spraw Nadawania Nazw i Numerów, ustanawiająca zasady nadrzędne rejestrowania i zarządzania domenami globalnymi (gTLD) oraz współpracująca z operatorami rejestrów domen krajowych (ccTLD);
  6. Abonent - dysponent nazwy domeny będący Klientem lub osobą trzecią, na rzecz której nazwa domeny jest rejestrowana;
  7. Klient - podmiot zawierający Umowę z Operatorem, zgłaszający nazwę domeny do rejestracji w imieniu swoim lub Abonenta, któremu Operator będzie wystawiać faktury za obsługę rejestracji i utrzymania zgłaszanej nazwy domeny; Klient może być jednocześnie Abonentem. Jeżeli Klient nie jest jednocześnie Abonentem oznacza to, że Klient zawarł z Abonentem porozumienie upoważniające go do reprezentowania Abonenta przed Operatorem na zasadach i w zakresie wskazanych w Regulaminie;
  8. WHOIS - ogólnodostępna baza danych abonentów nazw domen, utrzymywana i zarządzana przez Operatora Rejestru danego rozszerzenia domeny lub rejestratora nazw domen;
  9. Okres abonamentowy – czas za jaki uiszczana jest opłata za zarejestrowaną nazwę domeny, co do zasady trwający jeden rok, określony w cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi, chyba że Umowa stanowi inaczej.
  10. Strefa Klienta – narzędzie udostępnione przez Operatora Klientowi lub Abonentowi w celu zarządzania usługami świadczonymi przez Operatora.
 14.  Rejestracja nazwy domeny odbywa się na podstawie łącznie trzech przesłanek, tj.:
  • i. Złożenia zamówienia poprzez zgłoszenie nazwy domeny wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi Abonenta dokonanego za pośrednictwem strony internetowej http://www.o12.pl.
  • ii. Zapewnienie ze strony Klienta o upoważnieniu udzielonym Klientowi przez Abonenta nazwy domeny Operatorowi do reprezentowania Abonenta przed odpowiednim Rejestratorem / Operatorem Rejestru / Partnerem.
  • iii. Dokonanie przez Klienta wpłaty za obowiązujący go w związku z rejestracją nazwy domeny Okres abonamentowy.
 15. Operator na podstawie udzielonego mu bezpośrednio przez Abonenta upoważnienia zawiera umowę z odpowiednim Rejestratorem, Operatorem Rejestru lub Partnerem w celu rejestracji i obsługi danego rodzaju nazwy domeny:
  1. NASK – Operator Rejestru domeny .pl, z którym Operator posiada porozumienie upoważniające do bezpośredniej obsługi rejestracji i utrzymywania nazw domeny .pl; b. Enom – Rejestrator m.in. domen globalnych (w tym nowych domen globalnych) i krajowych świadczący obsługę rejestracji i zarządzania domen dla Operatora,
  2. Dinfo SI – Partner Operatora będący pośrednikiem w rejestracji i utrzymywaniu nazw w domenach globalnych (w tym nowych domenach globalnych) i krajowych oraz świadczący bezpośrednią usługę rejestracji domen .eu.
  3. NetArt - Rejestrator domen globalnych i .eu
  4. EURid - Operator Rejestru domeny .eu
 16. Klient lub Abonent będący konsumentem oświadcza, że żąda rejestracji nazwy domeny przed upływem 14 dni od daty prawidłowo złożonego zamówienia i rozpoczyna korzystanie z tej nazwy domeny.
 17. Po odnotowaniu wpłaty Operator dokona rejestracji nazwy domeny na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta, o którym mowa w §1 ust.12, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.
 18. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o obowiązkach Abonenta należy przez to rozumieć, że jeżeli Klientem nie jest Abonent, to Klient zawierając Umowę oświadcza, że uzyskał od Abonenta wszelkie niezbędne do jej realizacji zgody oraz został we właściwym zakresie umocowany do składania takich deklaracji w imieniu Abonenta.
 19. Klient odpowiada za szkody poniesione przez Operatora na skutek zlecenia rejestracji nazwy domeny bez stosownego upoważnienia Abonenta oraz podania danych osobowych Abonenta bez upoważnienia lub z przekroczeniem jego zakresu.
 20. Akceptując Regulamin i zawierając Umowę Klient oświadcza, że akceptuje również wymienione w treści Regulaminu dokumenty dotyczące świadczenia usług przez wskazane w Regulaminie podmioty oraz że treść tych zapisów znana jest również Abonentowi, który również je zaakceptował.
 21. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie składania zamówienia na usługę rejestracji i utrzymania domeny. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne w celu ich potwierdzenia Operator wezwie Klienta do przedłożenia:
  1. w przypadku Klientów będących konsumentami dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adresu zamieszkania (jeśli występuje). Klient przed dostarczeniem ww. kopii zobowiązany jest zamazać wszelkie inne dane znajdujące się na dostarczanym dokumencie, a w szczególności: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor
  2. oczu oraz wzrost. W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zamazania zbędnych danych Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które udostępnił Operatorowi.
  3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami dostarczenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych dokumentów poświadczających status prawny Klienta. Klient na żądanie Operatora ma obowiązek przedstawić kopie dokumentów w wyznaczonym przez Operatora terminie pod rygorem rozwiązania umowy.

 

§ 2. Warunki rejestracji wspólne dla wszystkich rodzajów domen

 

 1. Zgłoszenie nazwy domeny do rejestracji odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.o12.pl.
 2. Informacje o nazwie domeny zgłoszonej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.o12.pl, przechowywane są przez system Operatora przez okres 14 dni. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanej elektronicznie na podany adres poczty elektronicznej faktury proforma w terminie tam wskazanym. Rejestracja nazwy domeny odbywa się w ciągu 72 godzin od czasu odnotowania wpłaty na koncie Operatora. Faktura VAT wystawiana jest przez Operatora w terminie do 7 dni od dnia uznania jego rachunku bankowego pełną opłatą za rejestrację nazwy domeny.
 3. W przypadku nieodnotowania na rachunku Operatora opłaty za rejestrację nazwy domeny w terminie zakreślonym w fakturze proforma, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia, wniosek o rejestrację nazwy domeny zostanie usunięty, o czym Operator poinformuje zgłaszającego wniosek za pomocą poczty elektronicznej. Usunięcie wniosku o rejestrację nazwy domeny oznacza rozwiązanie Umowy z Operatorem.
 4. Operator, w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, może odmówić rejestracji nazwy domeny, co stanowi rozwiązanie Umowy wraz ze zwrotem wpłaconej kwoty jeżeli:
  1. nazwa domeny jest już zarejestrowana na rzecz innego podmiotu lub zarezerwowana;
  2. w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
  3. Klient nie wypełnił prawidłowo wniosku o rejestrację nazwy domeny, podał dane nieprawdziwe lub niekompletne
  4. Opłata zostanie zwrócona w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy na numer rachunku, z którego wpłata została wykonana, a w razie braku danych o numerze rachunku – na numer wskazany przez Klienta pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną z kontaktowego adresu e-mail.
 5. Rejestracja nazwy domeny, aktualizacja danych Abonenta lub zmiana Abonenta każdorazowo wiąże się z umieszczeniem danych Abonenta w bazie WHOIS. Klient oświadcza, że Abonent wyraził zgodę na umieszczenie jego danych w bazie WHOIS. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie WHOIS. Zakres danych Abonenta widocznych w bazie WHOIS oraz dostęp do tych danych może być inny w zależności od typu zarejestrowanej nazwy domeny. Zasady te są ustalane przez Operatora Rejestru danego rozszerzenia domeny.
 6. Klient zobowiązany jest do informowania Operatora (w szczególności poprzez Strefę Klienta lub przesyłając wniosek pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysłanych na dane niezaktualizowane. Powyższy rygor nie dotyczy konsumentów.
 7. Przedłużenie okresu ważności nazwy domeny oznacza utrzymywanie nazwy domeny na kolejny Okres abonamentowy. Operator zobowiązuje się wysłać za pomocą poczty elektronicznej do Klienta informację o upływie Okresu abonamentowego oraz fakturę proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla nazwy domeny na co najmniej 21 dni przed końcem Okresu abonamentowego.
 8. Klient w przypadku zamiaru przedłużenia okresu ważności nazwy domeny zobowiązany jest do opłacenia ww. faktury najpóźniej ostatniego dnia Okresu abonamentowego. Nieuiszczenie opłaty na kolejny Okres abonamentowy w terminie do ostatniego dnia bieżącego Okresu abonamentowego oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Operatorem następnego dnia, po upływie Okresu Abonamentowego. Odnotowanie wpłaty na koncie bankowym Operatora po upływie Okresu abonamentowego wiąże się jedynie z próbą przywrócenia i przedłużenia nazwy domeny na kolejny okres, bez zapewnienia odzyskania nazwy domeny.
 9. W celu rejestracji oraz utrzymywania nazwy domeny Abonent udziela Operatorowi zgody na dokonywanie wobec Operatora Rejestru, Rejestratora lub Partnera wszelkich czynności realizujących podany cel, a w tym czynności prawnych dotyczących:
  1. obsługi rejestracji lub utrzymywania nazwy domeny, polegającej w szczególności na czynnościach w ramach: rejestracji nazwy domeny, odnowienia nazwy domeny na kolejny Okres abonamentowy, zmiany danych Abonenta, usunięcia nazwy domeny, zarządzaniu serwerami nazw przypisanymi do nazwy domeny lub innymi serwerami nazw podanymi w konfiguracji nazwy domeny.
  2. przetwarzania i zarządzania danymi Abonenta przez Operatora Rejestru, Rejestratora lub Partnera dla nazw domen zarejestrowanych poprzez serwis Operatora.
 10. Abonent ma możliwość odwołania ww. zgody poprzez:
  1. udzielenie takiej zgody innemu podmiotowi będącemu stroną umowy z Operatorem Rejestru, Rejestratorem lub Partnerem, której zakres odpowiada zakresowi porozumienia Operatora z Operatorem Rejestru, Rejestratorem lub Partnerem, co oznacza wykonanie transferu nazwy domeny do innego podmiotu;
  2. rozwiązanie umowy o rejestrację nazwy domeny w sytuacjach wskazanych w Regulaminie.
 11. Inne prawa przysługujące Abonentowi. Abonent ma prawo do:
  1. zmiany delegacji nazwy domeny (zmiany serwerów nazw),
  2. usunięcia swoich danych co jest równoznaczne z usunięciem nazwy domen(y) zarejestrowanej(ych) przez Abonenta i jednoczesnym rozwiązaniem umowy pomiędzy Abonentem a Operatorem, o ile nie jest związane z czynnością, o której mowa w ust. 9 powyżej.

 

§ 3. Postanowienia szczególne dotyczące nazw w domenie .pl

 

 1. Zasady rejestracji nazw w domenie .pl:
  1. Rejestracja nazw w domenie .pl odbywa się na podstawie porozumienia zawartego przez Operatora z NASK lub Operatora z Dinfo SI.
  2. Dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji nazw domeny .pl NASK dostępny na stronie http://www.dns.pl/regulamin.html, a jego postanowienia wiążą Operatora, Abonenta i Klienta.
  3. Nazwa domeny zgłoszona do rejestracji jest rezerwowana na okres 14 dni przez system NASK. Operator zobowiązuje się do rejestracji wyłącznie nazw domeny, które w tym okresie zostaną opłacone. W przypadku upływu okresu 14 dni rezerwacji bez uiszczenia opłaty, należy dokonać ponownego zgłoszenia nawy domeny ze strony http://www.o12.pl (po 14 dniowym okresie rezerwacji nazwy domeny, jest ona blokowana przez NASK na okres 90 dni, kolejnej rezerwacji można dokonać dopiero po tym okresie).
 2. Operacje na nazwach domeny .pl
  1. Rejestracja nazw ze znakami narodowymi. Operator rejestruje nazwy domeny z polskimi znakami diakrytycznymi zgodnie ze standardem ACE - IDN. Oznacza on nazwę domeny rozpoczynającą się od znaków "xn--", przygotowaną zgodnie ze standardem Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA), opisanym w dokumentach RFC 3490 (dostępny pod adresem: http://www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt), RFC 3491 (dostępny pod adresem: https://ietf.org/rfc/rfc3491.txt ), RFC 3492 (dostępny pod adresem: http://www.ietf.org/rfc/rfc3493.txt) oraz zgodnie z zasadami ustalonymi przez NASK i opisanymi w dokumencie "Rejestracja domen IDN w domenie .PL" dostępnym pod adresem: http://www.dns.pl/IDN/rejestracja_domen_idn.txt. Przedmiotem umowy z Operatorem jest nazwa domenowa w ASCII z prefiksem "xn--" a nie jej postać Unikodowa. Klient, w tym również w imieniu Abonenta, wyraża zgodę na zmianę postaci ACE-IDN na inną w przypadku przyjęcia na świecie, jako standard, innej postaci IDN.
  2. Zmiana danych Abonenta i zmiana Abonenta. W przypadku zmiany danych Abonenta lub zmiany Abonenta proces różni się w zależności od rodzaju zarejestrowanej nazwy domeny oraz tego czy rejestratorem nazwy domeny jest Operator czy Partner.
   • i) Zmiana Abonenta:
    • i. W przypadku kiedy Rejestratorem jest Operator, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia chęci zmiany Abonenta wraz z podaniem danych nowego Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. Operator zobowiązuje się do wygenerowania wniosku o zmianę Abonenta w NASK i przekazania go Klientowi na kontaktowy adres e-mail. Wniosek musi zostać podpisany przez obecnego i nowego Abonenta i odesłany pocztą elektroniczną z kontaktowego adresu e-mail lub pocztą tradycyjną przez Klienta wraz z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 22 potwierdzającymi dane Abonentów. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku i dokumentów Operator dokonuje zmiany Abonenta.
    • ii. W przypadku kiedy Rejestratorem nazwy domeny jest Partner, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru zmiany Abonenta nazwy domeny wraz z podaniem danych nowego Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. Operator inicjuje zmianę Abonenta w systemie Partnera, co skutkuje przeslaniem przez Partnera na adres e-mail Abonenta wniosku o wykonanie zmiany Abonenta. Zmiana Abonenta zostanie przeprowadzona przez Partnera.
   • ii) Zmiana danych Abonenta:
   • Zarówno w przypadku kiedy Rejestratorem jest Operator lub Partner, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru zmiany danych Abonenta wraz z podaniem nowych danych Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Operator aktualizuje dane w swoim systemie lub w systemie Partnera. (Uwaga: zmiana nazwy Abonenta dla nazwy domeny zarejestrowanej przez Partnera jest traktowana jako Zmiana Abonenta i przebiega zgodnie z §3 ust. 2 lit.b pkt i).
  3. Przedłużenie okresu ważności nazwy domeny po dacie ważności usługi.
   W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie opisanym w §2 ust. 7, nazwa domeny zostanie automatycznie zablokowana przez system NASK na okres 30 dni, w którym Abonent może jeszcze zdecydować się na przedłużenie okresu ważności nazwy domeny. Po upłynięciu 30 dni blokady nazwa domeny jest dostępna do rejestracji dla osób trzecich, a Umowa z Operatorem ulega rozwiązaniu z dniem następującym po ostatnim dniu Okresu abonamentowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie nazwy domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie okresu ważności nazwy domeny.
  4. Transfer nazwy domeny
   • i) Transfer nazwy domeny do innego rejestratora.
   • Abonent może w każdej chwili przenieść obsługę rejestracji i utrzymywania nazwy domeny do innego Rejestratora. W tym celu Abonent powinien przesłać wniosek o wydanie kodu autoryzującego nazwę domeny („kodu AuthInfo”). Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku zobowiązuje się do wydania kodu Authinfo w ciągu 48 godzin z zastrzeżeniem, że w celu potwierdzenia danych Abonenta, Operator może zażądać przesłania dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym lub dokumentów potwierdzających sposób lub możliwość reprezentacji Abonenta. Kod AuthInfo zostanie przekazany na adres e-mail Abonenta.
   • ii) Transfer nazwy domeny do Operatora od innego rejestratora. W celu przeniesienia nazwy domeny od innego rejestratora do Operatora, Klient powinien zgłosić transfer w Strefie Klienta, co będzie skutkować wygenerowaniem faktury proforma na opłacenie transferu domeny. Konieczne jest również dostarczenie Operatorowi kodu AuthInfo. Po opłaceniu faktury proforma i dostarczeniu Operatorowi kodu AuthInfo, Operator zobowiązuje się do zainicjowania transferu w ciągu 48 godzin, co powoduje wysłanie przez NASK do Abonenta wiadomości z linkiem do zatwierdzenia transferu. Transfer zostanie przeprowadzony po kliknięciu przez Abonenta w ww. link. W przypadku anulowania transferu nazwy domeny, Operator zobowiązuje się zwrócić opłatę za transfer nazwy domeny w pełnej wysokości w ciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany w sposób określony w §2 ust. 4 ostatnie zdanie.


§ 4. Postanowienia szczególne dotyczące nazw domen globalnych

 1. Rejestracja nazw domen globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz)
  1. Rejestracja nazw domen globalnych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego przez Operatora z Dinfo SI, Operatora z Enom lub Operatora z NetArt.
  2. Dokumentami nadrzędnymi wobec wszystkich innych są Polityki Zgodności dostępne na stronie ICANN pod adresem: http://www.icann.org/en/general/consensus-policies.htm, a ich postanowienia wiążą Operatora, Abonenta i Klienta.
  3. Zastosowanie mają również dokumenty i zasady stosowane przez Rejestratorów i Partnerów, które wiążą Operatora, Abonenta i Klienta.
  4. Nazwy domen globalnych nie są rezerwowane przez system Operatora i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.
 2. Operacje na nazwach domen globalnych
  1. Zmiana danych Abonenta i zmiana Abonenta
   W przypadku zmiany danych Abonenta lub zmiany Abonenta proces różni się w zależności od tego czy nazwa domeny została zarejestrowana bezpośrednio przez Rejestratora lub za pośrednictwem Partnera Operatora:
   • i. Zmiana Abonenta
    • i) W przypadku kiedy nazwa domeny została zarejestrowana bezpośrednio przez Rejestratora, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru zmiany Abonenta wraz z podaniem danych nowego Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. Operator zobowiązuje się do zainicjowania zmiany Abonenta w systemie Rejestratora, co skutkuje wysłaniem do nowego Abonenta domeny e-maila z linkiem do zatwierdzenia zmiany Abonenta. Zmiana Abonenta zostanie przeprowadzona po kliknięciu przez Abonenta w ww. link.
    • ii) W przypadku kiedy Rejestratorem jest Partner, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia Operatorowi zamiaru zmiany Abonenta wraz z podaniem danych nowego Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. Operator dokonuje zmiany Abonenta w systemie Partnera.
   • ii. Zmiana danych Abonenta
    Zarówno w przypadku kiedy nazwa domeny została zarejestrowana bezpośrednio przez Rejestratora, jak i poprzez Partnera Operatora, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru zmiany danych Abonenta wraz z podaniem Operatorowi nowych danych Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Operator aktualizuje dane w systemie Rejestratora lub Partnera lub przystępuje do czynności zgodnie z § 4 ust. 2 lit. i. powyżej.
    Zmiana nazwy lub adresu e-mail Abonenta zarejestrowanej poprzez Rejestratora jest traktowana jako zmiana Abonenta i przebiega zgodnie z §4 ust. 2 lit. i.
  2. Przedłużenie okresu ważności nazwy domeny po upływie Okresu abonamentowego.
   W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie opisanym w §2 ust. 7 i wygaśnięciu nazwy domeny, Rejestrator i Partner mogą podjąć próbę przywrócenia i przydłużenia okresu ważności nazwy domeny na kolejny Okres abonamentowy. Rejestrator i Partner nie gwarantują, iż przywrócenie i przedłużenie okresu ważności nazwy domeny po dacie ważności zostanie zakończone sukcesem. Klient powinien niezwłocznie zgłosić Operatorowi chęć przywrócenia i przedłużenia okresu ważności nazwy domeny:
   • i. W przypadku nazw domen zarejestrowanych przez Rejestratora, istnieje możliwość podjęcia próby przywrócenia i przedłużenia okresu ważności nazwy domeny globalnej do ok. 30 dnia od daty wygaśnięcia okresu ważności nazwy domeny. Za przywrócenie i przedłużenie okresu ważności nazwy domeny po dacie ważności nazwy domeny nie zostanie naliczona dodatkowa opłata.
    Jeżeli minęło więcej niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności nazwy domeny, Rejestrator może podjąć próbę przywrócenia i przedłużenia okresu ważności nazwy domeny za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem Rejestratora.
   • ii. W przypadku nazw domen zarejestrowanych poprzez Partnera, istnieje możliwość podjęcia próby przywrócenia i przedłużenia okresu ważności nazwy domeny globalnej do ok. 43 dnia od daty wygaśnięcia okresu ważności nazwy domeny. Za przywrócenie i przedłużenie okresu ważności nazwy domeny po okresie ważności nazwy domeny nie zostanie naliczona dodatkowa opłata.
    Jeżeli minęło więcej niż 43 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności nazwy domeny, Rejestrator może podjąć próbę przywrócenia i przedłużenia okresu ważności nazwy domeny za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem Partnera.
    Okres abonamentowy w każdym przypadku pomyślnego przywrócenia i przedłużenia okresu ważności nazwy domeny liczony jest od dnia następującego po upływie poprzedniego Okresu abonamentowego.
  3. Transfer nazwy domeny
   • i. Transfer nazwy domeny do innego rejestratora.
    W celu przeniesienia nazwy domeny do innego rejestratora Abonent powinien przesłać do Operatora wniosek o wydanie kodu AuthInfo. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku zobowiązuje się do wydania kodu AuthInfo w ciągu 2 dni roboczych z zastrzeżeniem, że w celu potwierdzenia danych Abonenta Operator może zażądać przesłania dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym lub dokumentów potwierdzających sposób lub możliwość reprezentacji Abonenta. Kod AuthInfo zostanie przekazany na adres e-mail Abonenta.
   • ii. Transfer nazwy domeny do Operatora od innego rejestratora
    W celu przeniesienia nazwy domeny od innego rejestratora do Operatora, Klient powinien zgłosić transfer w Strefie Klienta, co będzie skutkować wygenerowaniem faktury proforma na opłacenie transferu nazwy domeny. Konieczne jest również dostarczenie Operatorowi kodu AuthInfo. Po opłaceniu faktury proforma i dostarczeniu Operatorowi kodu AuthInfo, Operator zobowiązuje się do zainicjowania transferu w ciągu 2 dni roboczych. Zainicjowanie transferu powoduje wysłanie do Abonenta ( na adres e-mail kontaktu administracyjnego domeny) wiadomości z linkiem do zatwierdzenia transferu. Transfer zostanie przeprowadzony po kliknięciu przez Abonenta w ww. link. Wraz z zakończeniem transferu, domena jest automatycznie przedłużana na kolejny okres rozliczeniowy. W przypadku anulowania transferu nazwy domeny, Operator zobowiązuje się zwrócić opłatę za transfer nazwy domeny w pełnej wysokości w ciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany w sposób określony w §2 ust. 4 ostatnie zdanie.

 


§ 5. Postanowienia szczególne dotyczące nazw w domenie .eu

 1. Rejestracja domen .eu
  1. Rejestracja domen.eu odbywa się na podstawie porozumienia zawartego przez Operatora a Dinfo SI oraz Operatora a Enom.
  2. Dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych są dokumenty dostępne na stronie http://www.eurid.eu, m.in.: Polityka WHOIS, Polityka rejestracyjna nazw domen, Warunki rejestracji nazw domen a ich postanowienia wiążą Operatora, Abonenta i Klienta.
  3. Zastosowanie mają również dokumenty i zasady stosowane przez Rejestratorów i Partnerów, które wiążą Operatora, Abonenta i Klienta
  4. Domeny europejskie nie są rezerwowane przez system Operatora i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.
 2. Operacje na domenach europejskich
  1. Zmiana danych Abonenta i zmiana Abonenta
   Klient zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru zmiany danych Abonenta lub zmiany Abonenta wraz z podaniem danych nowego Abonenta w wiadomości nadesłanej z kontaktowego adresu e-mail. Operator dokonuje zmiany Abonenta lub aktualizacji danych Abonenta w systemie Partnera.
  2. Przedłużenie okresu ważności nazwy domeny po wygaśnięciu nazwy domeny.
   W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie opisanym w §2 ust. 7 i wygaśnięciu okresu ważności nazwy domeny, Klient może przedłużyć okres ważności nazwy domeny na kolejny Okres abonamentowy za dodatkową opłatą (przywrócenie nazwy domeny z kwarantanny), zgodną z cennikiem Rejestratora. Przywrócenie nazwy domeny z kwarantanny możliwe jest do 40 dni od daty wygaśnięcia nazwy domeny.
  3. Transfer nazwy domeny
   • i. Transfer nazwy domeny do innego rejestratora.
    Abonent może w każdej chwili w trakcie trwania Okresu abonamentowego przenieść domenę do innego rejestratora. W tym celu Abonent powinien przesłać wniosek o wydanie kodu AuthInfo. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku zobowiązuje się do wydania kodu AuthInfo w ciągu 2 dni roboczych z zastrzeżeniem, że w celu potwierdzenia danych Abonenta Operator może zażądać przesłania dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym lub dokumentów potwierdzających sposób lub możliwość reprezentacji Abonenta. Kod AuthInfo zostanie przekazany na adres e-mail Abonenta.
   • ii. Transfer nazwy domeny do Operatora od innego rejestratora
    W celu przeniesienia nazwy domeny od innego rejestratora do Operatora, Klient powinien zgłosić transfer w Strefie Klienta, co będzie skutkować wygenerowaniem faktury proforma na opłacenie transferu nazwy domeny. Konieczne jest również dostarczenie Operatorowi kodu AuthInfo. Po opłaceniu faktury proforma i dostarczeniu Operatorowi kodu AuthInfo, Operator zobowiązuje się do przeprowadzenia transferu w ciągu 2 dni roboczych. Wraz z zakończeniem transferu, domena jest automatycznie przedłużana na kolejny okres rozliczeniowy. W przypadku anulowania transferu nazwy domeny, Operator zobowiązuje się zwrócić opłatę za transfer nazwy domeny w pełnej wysokości w ciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany w sposób określony w §2 ust. 4 ostatnie zdanie.

 

§ 6. Utrzymanie i obsługa nowych domen globalnych oraz domen krajowych innych niż .pl i .eu

 

 1. Utrzymanie i obsługa nazw w domenach w rozszerzeniach niewymienionych powyżej odbywa się na podstawie porozumienia zawartego przez Operatora a Dinfo SI oraz Operatora a Enom.
 2. Szczegółowe procedury dotyczące utrzymania i obsługi nowych domen globalnych oraz domen krajowych innych niż .pl i .eu są ustalane przez Rejestratora i Partnera.

§ 7. Dodatkowe postanowienia

 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta lub Abonenta nieprawidłowych danych we wniosku rejestracyjnym, jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony praw konsumentów.
 2.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści związane z zablokowaniem nazwy domeny, brakiem rejestracji lub jej wyrejestrowaniem przez Rejestratora chyba, że co innego wynika z przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony praw konsumentów.
 3.  Wysokość roszczeń Klienta związanych z zawartą umową nie może przekraczać wysokości dokonanej wpłaty za daną nazwę domeny.
 4. Klient lub Abonent zobowiązany jest do informowania Operatora o wszelkich zmianach swoich danych w sposób określony Regulaminem. W razie niepoinformowania Operatora o zaistniałych zmianach wszelkie konsekwencje ponosi Klient lub Abonent, chyba że co innego wynika z przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony praw konsumentów.
 5.  Klient zobowiązuje do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich.

 

§ 8. Zmiany i rozwiązanie Umowy

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat abonamentowych. W takim przypadku stosuje się zapisy niniejszego paragrafu, a zwłaszcza ust. 4.
 2. W przypadku zmian wysokości opłat abonamentowych, nowe stawki obowiązują dopiero od nowego Okresu abonamentowego, tym samym nie jest naliczana dopłata za różnicę pomiędzy starymi a nowymi stawkami.
 3. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie lub wydanie nowego Regulaminu w następujących przypadkach:
  1. zmiana przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony konsumentów,
  2. zmiana warunków technicznych świadczenia Usługi,
  3. zmiana warunków oraz cen świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Operatora niezbędnych do świadczenia Usług,
  4. zmiana w zakresie oferty świadczonych Usług,
  5. zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne Operatora, w tym także zmiana podmiotu właścicielskiego wobec Operatora, przy czym zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Operatora lub zmiana firmy nie stanowi zmiany Umowy.
 4. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Operator zobowiązany jest poinformować Klienta o dokonanych zmianach na co najmniej 14 dni przed datą ich wejścia w życie. Operator poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu - w zależności od wyboru Operatora. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą drugą Stronę, jeżeli nie złoży ona oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy. Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez Operatora o zmianach. Termin ten dla Klienta nie będącego konsumentem wynosi 7 dni. Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Powyższy rygor nie dotyczy konsumentów. W przypadku skutecznego złożenia oferty Operator ma prawo do:
  1. przyjęcia takiej oferty za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
  2. odrzucenia takiej oferty i dalszego świadczenia usługi na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego Okresu Abonamentowego usługi. Operator poinformuje Klienta drogą pisemną o zajętym stanowisku co do złożonej oferty.
 5. Zarówno Operator, jak i Klient są uprawnieni do rozwiązania umowy przez pisemne wypowiedzenie z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia opłaconego Okresu abonamentowego.
 6. W przypadku rezygnacji przez Klienta z usług Operatora przed zakończeniem opłaconego Okresu abonamentowego, nie jest zwracana wniesiona przez Klienta opłata, nie powinno to jednak prowadzić do uchybienia prawom konsumenta.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy Klient jest zobowiązany uregulować wszystkie niedokonane przez niego, a należne Operatorowi opłaty.
 8. Rozwiązanie Umowy możliwe jest w przypadkach i na zasadach wskazanych w Regulaminie.


§9. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do Operatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny Operatora i określać:
  1. dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta;
  2. usługę, której reklamacja dotyczy;
  3. zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
  4. okoliczności uzasadniające reklamację;
  5. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
 2. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie.
 3. Operator obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora przez osoby trzecie, Operator przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy konsumentów.
 4. Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko Operatorowi przez Klienta nie będącego konsumentem jest wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego. Klient nie będący konsumentem jest uprawniony do wystąpienia do Operatora z reklamacją w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia, z którym wiąże się reklamacja. Reklamacje złożone po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą rozpatrywane i nie powodują wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

 

§10. Postanowienie końcowe

 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, o ile co innego nie wynika wprost z treści Regulaminu.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem, a Operatorem, dotyczących świadczenia usług przez Operatora, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby
  Operatora. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.
 3. Do Regulaminu dołączono następujące załączniki:
  1. a. Cennik domen dostępny na stronie: http://o12.pl/domeny/rejestracja
 4. Akceptując Regulamin Klient akceptuje treść załączników, o których mowa powyżej.
 5. Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z konsumentami.
 6. Regulamin w wersji z dnia 18.04.2017 roku.

 

 

Regulamin w wersji PDF do pobrania: tutaj >

Poprzednia wersja regulaminu: tutaj >

Regulamin rejestracji i utrzymania domen przez NASK

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2020